Introdu data nașterii pentru a confirma că ești un utilizator adult (peste 18 ani), fumător, rezident în România.

CONFIRMĂ

Trebuie să ai peste 18 ani pentru a accesa acest website.

IQOS.RO este un website operat de Philip Morris Trading S.R.L. Poți accesa acest site numai dacă ai peste 18 ani, ești fumător și rezident în România. Aici vei putea afla mai multe despre elementele și caracteristicile produsului IQOS și, de asemenea, vei putea cumpăra sistemul IQOS, componente ale acestuia și TEREA/LEVIA/HEETS, pentru a fi utilizate exclusiv cu IQOS. Produsele noastre nu sunt o alternativă la renunțarea la fumat și nu au fost create ca soluție care să faciliteze renunțarea la fumat. IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care creează dependență și este destinat fumătorilor adulți. Vizitează secțiunea ”IMPORTANT” pentru mai multe detalii.

Regulamentul oficial al Campaniei Publicitare

„Ofertă TEREA FUSE LINE / LEVIA – plăteşti 2 pachete şi primeşti 3”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitară „Ofertă TEREA FUSE LINE / LEVIA – plăteşti 2 pachete şi primeşti 3” (numită în cele ce urmează „Campania”), este organizată de Philip Morris Trading S.R.L (numită în prezentul Regulament “Organizatorul”), cu sediul în Otopeni, Str. Horia, Cloşca şi Crişan nr. 83-105, clădirea A, Judeţul Ilfov, România, cu punct de lucru în Bucureşti, Strada Nicolae Filipescu nr. 28, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J23/511/2004, având CIF RO 4888165. Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului (denumit în continuare “Regulament”), potrivit celor menţionate mai jos.

Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe perioada de desfăşurare a Campaniei, prin solicitare adresată reprezentantului de vânzări din cadrul magazinelor participante si pe www.iqos.ro/promo-terea-levia-fuse-line.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea la cunoştinţa participanţilor a respectivelor modificări printr-o modalitate care să asigure informarea corespunzătoare a acestora.

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI. PRODUSE PARTICIPANTE.

Campania publicitară este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în locaţiile selectate de Organizator din reţelele de magazine aparţinând Lagardere, Tabac Xpress, Rompetrol, OMV precum şi în magazinele generale în care se comercializează produse din tutun selectate de Organizator, semnalate corespunzător prin materiale informative la casa de marcat si enumerate în cadrul Anexei la prezentul regulament, denumite colectiv în cele ce urmează „Magazine Participante”.

La Campania publicitară participă
 • produsele din tutun TEREA Wind Fuse şi TEREA Amarelo Fuse şi
 • rezervele cu nicotină LEVIA Island Beat şi LEVIA Electro Rouge

(denumite în continuare „Produsele Participante”).

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va începe pe data de 10 aprilie 2024 şi se va derula zilnic până la data de 24 aprilie 2024 (inclusiv), cu respectarea datelor programului de funcţionare al magazinelor participante.

Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la orice considerente faptice de natură a determina participanţii la Campanie să considere continuarea Campaniei ulterior datei de 24 aprilie 2024 (inclusiv), cu excepţia cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui Act Adiţional la prezentul Regulament, adus la cunoştinţa participanţilor prin modalităţile prevăzute la Secţiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

La această Campanie publicitară pot participa cetăţenii români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data participării la prezenta Campanie publicitară), utilizatori IQOS şi care au domiciliul sau reşedinţa în România şi rezidenţii în România care îndeplinesc aceleaşi cerinţe de vârstă şi care au statut de utilizator IQOS. Participanţii trebuie să deţină un număr de telefon mobil, acesta fiind elementul unic de participare în Campania promoţională. Participanţii trebuie să deţină un număr de telefon mobil, valabil în reţelele de telefonie mobilă Vodafone, Orange, Telekom si Digi Mobile pe care să îl poată utiliza pentru înscrierea codurilor în cadrul Campaniei promoţionale şi la care să poată fi contactaţi pe toata durata Campaniei promoţionale.

Din dorinţa de a nu prejudicia niciun participant care doreşte să participe la prezenta Campanie, Organizatorul îşi rezervă dreptul să poată efectua verificări în ceea ce priveşte corecta participare la Campanie.

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor beneficiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi/sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acestuia.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau au facilitat câştigarea de beneficii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE, ACORDARE ŞI LIVRARE A BENEFICIILOR

Pentru a participa la prezenta Campanie publicitară, Participanţii care îndeplinesc condițiile de participare, conform Secţiunii 4. Condiţii de participare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. Să achiziţioneze 2 (două) pachete de acelaşi tip dintre Produsele Participante, din magazinele participante menţionate la Secţiunea 1, în perioada de desfăşurare a prezentei Campanii;
 2. Să comunice reprezentantului de vânzări din cadrul Magazinului Participant de unde a făcut achiziţia numărul de telefon mobil.
 3. Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei publicitare după numărul unic de telefon mobil de pe care a participat. Este interzisă Participanților utilizarea mai multor numere de telefon diferite de către aceeași persoană fizică pentru accesarea de oferte aferente acestei campanii publicitare, o astfel de tentativă fiind calificată drept încercare de fraudare, conform Secțiunii 3, ultimul paragraf. La constatarea unor eventuale astfel de încercări de fraudare, reprezentantul de vânzări din magazinul participant va fi îndreptățit să refuze alocarea de oferte sau beneficii aferente ofertelor persoanelor care încearcă accesarea de oferte de pe numere de telefon diferite.

  Un participant, identificat după numărul unic de telefon mobil, va putea beneficia de maximum 1 ofertă pe zi de Promoţie şi maximum 2 oferte pe întreaga perioadă de desfăşurare a acesteia, indiferent de produsul participant ales la achiziţie, pe perioada de desfăşurare a prezentei Campanii. Prezenta Campanie nu se cumulează cu alte oferte/reduceri/discounturi derulate de Organizator, indiferent de canalul de desfăşurare al acestora. Astfel, un participant poate beneficia, pe durata Campaniei, de maximum 2 (două) oferte din gama TEREA sau maximum 2 (două) oferte din gama LEVIA sau o oferta din gama TEREA și o ofertă din gama LEVIA, dintre cele participante la prezenta ofertă publicitară.

  În situaţia în care participantul a atins deja limita de participări, reprezentantul magazinului participant va fi informat printr-un mesaj de răspuns în cadrul sistemului de validare electronică destinat Campaniei.

  În situaţia în care participantul este eligibil pentru a participa la prezenta Campanie, reprezentantul magazinului participant va fi redirectionat în ecranul următor din cadrul sistemului de validare destinat Campaniei.

 4. Reprezentantul de vânzări din Magazinul Participant introduce datele de mai sus, în sistemul de validare electronică destinat Campaniei.
 5. Rezultatul este afişat instantaneu în sistemul de validare electronică; în cazul în care Participantul identificat după numărul de telefon mobil, a beneficiat deja de 1(o) ofertă în cadrul aceleiaşi zile de Promoţie sau a beneficiat deja de 2 (două) oferte în cadrul prezentei Campanii, reprezentantul Magazinului participant va fi informat pe loc, prin intermediul platformei de validare electronică, asupra faptului ca acesta nu mai este eligibil pentru a beneficia de ofertă, iar aceasta va informa, la rândul ei, Participantul.

 6. În situaţia în care pasul anterior a fost parcurs cu succes, iar Participantul este eligibil pentru a beneficia de ofertă, Reprezentantul de vânzări din cadrul Magazinului Participant introduce în sistemul de validare eletronică numărul bonului fiscal care atestă achiziţionarea pachetelor participante la promoţie.
 7. Reprezentantul de vânzări din cadrul Magazinului Participant finalizează interacţiunea în sistemul de validare electronică destinat Campaniei şi îi înmânează pe loc Participantului pachetul de TEREA sau LEVIA dorit din cadrul gamei achizitionate, de acelaşi tip cu cele achiziţionate anterior la pasul 1.

SECŢIUNEA 6. CONDIŢII DE VALIDARE

Pentru ca un participant la această Campanie să fie validat ca şi câştigător trebuie să fie întrunite cumulativ condiţiile de participare, indicate în Secţiunile 2, 3, 4 şi 5 ale prezentului Regulament.

Utilizatorii care nu respectă termenii şi condiţiile menţionate în prezentul Regulament nu vor putea benefia de oferta care face obiectul prezentei Campanii Publicitare.

SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDERE

Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Campaniei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii publicitare.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu este responsabil pentru situaţiile în care un participant doreşte să participe la prezenta Campanie dar nu se întrunesc cumulativ toate condiţiile de participare prevăzute la secţiunile 2, 3, 4 şi 5 ale prezentului Regulament.

Organizatorul nu-şi asumă răspunderea şi nu este responsabil pentru situaţiile în care datele declarate de participanţi / câştigători în timpul interacţiunii cu reprezentantul Magazinului Participant (de exemplu, dar fără a se limita la: număr de telefon mobil, etc) conţin erori, sunt incomplete şi / sau aparţin altei persoane.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament sau ulterior încheierii Campaniei.

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Tuturor participanţilor la prezenta Campanie promoţională le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare şi acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

În înţelesul Regulamentului (UE) nr. 679/2016, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul conţinut:

 1. Dreptul de informare şi acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, adresată la CP84 OP83, Bucureşti, o dată pe an, în mod gratuit, compania Philip Morris Trading S.R.L. va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. În caz afirmativ, va furniza persoanei vizate urmatoarele informaţii: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora; h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
 2. Dreptul la rectificare: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
 3. Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea; c) persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului;
 4. Dreptul la restricţionarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 679/2006; şi b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 6. Dreptul la opoziţie: Persoană vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Organizatorul va respecta dispoziţiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

La cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei vizate, adresată la CP84 OP83, Bucureşti sau prin e-mail la adresa contact@iqos.ro, în mod gratuit, compania Philip Morris Trading S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Philip Morris Trading S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Regulamentului (UE) 679/2016.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECŢIUNEA 10. LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află sediul Organizatorului. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie se primesc în scris, la adresa CP84, OP83, Bucureşti, România de către Organizator până la data de 30 aprilie 2024 (inclusiv), data poştei.

Philip Morris Trading SRL

Prin
__________________

ANEXĂ

Lista magazine generale participante la Campania Publicitară
„Ofertă TEREA FUSE LINE / LEVIA – plăteşti 2 pachete şi primeşti 3”

317   Inmedio Carf. Buc. Vulcan STR. MIHAIL   SEBASTIAN NR.88, SECT.5 SECTOR 5 BUCURESTI
76 Inmedio Tm.   Bega - C. Telbisz STR.CAROL   TELBISZ,NR.3 Timisoara TIMIS
449 HUB Buc.   Gara de Nord 1-2 P-TA GARII NR.1,   SECT.1, LINIA 1-2 SECTOR 1 BUCURESTI
380 1Minute   Buc. AFI Tech Park BD. TUDOR   VLADIMIRESCU NR.29, SECT.6 SECTOR 5 BUCURESTI
511 Relay Aero   TM Landside  STR.AEROPORTULUI,NR.2 GHIRODA TIMIS
546 Inmedio   Iasi Iulius Family Market Miroslava MIROSLAVA, FAMILY   MARKET Miroslava IASI
5 Inmedio Buc.   Opera Center STR. COSTACHE NEGRI   NR.1–5, SECT.5 SECTOR 5 BUCURESTI
162 Inmedio   Kfl. Med. Sibiului DN SOSEAUA SIBIULUI   FN Medias SIBIU
125 Inmedio   Carf. Focs. ERP CALEA MOLDOVEI,DN2   E85,NR.T49 Focsani VRANCEA
499 SoCoffee   Aero Airside Schengen STR.AEROPORTULUI,   NR.2 Ghiroda TIMIS
199 Inmedio   PNt. Galleria STR.GEN.DASCALESCU,NR.1, Piatra Neamt NEAMT
539 Inmedio   Bc. Arena Mall Insula Str.Stefan cel Mare,   NR 28 Bacau BACAU
343 Inmedio   Carf. Br. ERP FC COMUNA CHISCANI, STR.   PRINCIPALA FN, BRAILA Braila BRAILA
20 Inmedio   Cora Buc. Lujerului BD. IULIU MANIU   NR.10, SECT.6 SECTOR 6 BUCURESTI
393 HUB Gara   Pl. Sud PIATA 1 DECEMBRIE   1918 Ploiesti PRAHOVA
346 Inmedio   Kfl. Buc. Brancusi STR. VALEA OLTULUI   NR.195-197, SECT.6 SECTOR 6 BUCURESTI
483 Inmedio   Cj. Galeria Centrala str.Regele Ferdinand   , Incinta Centru Comercial Central Cluj N. CLUJ
83 Inmedio   Carf. Iasi Felicia BUCIUM,NR.36 Iasi IASI
B547 Inmedio   Afi Cotroceni 2(galerie parter) Str. Paul Teodorescu,   Nr. 4 Sector 6 BUCURESTI
130 Inmedio   Kfl. Pit. Argesin BLD. NICOLAE   BALCESCU, NR. 91-95 Pitesti ARGES
318 Inmedio   Kfl. Buc. Cascadelor STR. VALEA CASCADELOR   NR.3, SECT.6 SECTOR 6 BUCURESTI
518 - 1Minute   Aero Sosiri Ext STR. AEROPORT, NR 2 Timisoara TIMIS
94 Inmedio   Auchan TgM. Gh. Doja STR. GHEORGHE DOJA   NR.178 Tg.Mures MURES
465 Inmedio   Buc. Greenfield Plaza str. Dr. Padurea   Mogosoaia Sector 1 BUCURESTI
17 Relay Gara   Buc. Nord P-TA GARII NR.1-3,   GARA DE NORD, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
181 Inmedio   Kfl. Medg. Independ. STR. INDEPENDENTEI   NR.18 Medgidia CONSTANTA
45 Inmedio   Carf. Ct. Tomis B-DUL. TOMIS DN2A   NR.391 Constanta CONSTANTA
598 1Minute   Voluntari Cubic Center Cubic Center Voluntari ILFOV
256 1 MINUTE   Yunity Park  ( Novo Park) BD. DIMITRIE   POMPEI/NOVO PARK, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
555 Inmedio   Buc. Bd. Carol BLD. CAROL NR. 26,   BUCURESTI, SECTOR 3 Sector 3 BUCURESTI
173 Inmedio   Kfl. Gl. Henry Coanda STR. HENRI COANDA   INCINTA KAUFLAND Galati GALATI
316 1Minute   Buc. Green Gate STR. TUDOR   VLADIMIRESCU NR.22, CLADIREA GREEN GATE, SECT.5 SECTOR 5 BUCURESTI
385 Inmedio   Auchan S-M. Careiului Drumul Careiului Nr.   77-79 Satu Mare SATU MARE
113 Inmedio   Auchan Buc. Berceni STR. DRUMUL DEALUL   BISERICII NR.67-109, SECT. 4 Sector 4 BUCURESTI
64 Relay Aero   Buc. Otopeni 2 CAL. BUCURESTILOR   NR.224E, AEROPORT OTOPENI, JUD. IF Otopeni ILFOV
186 Inmedio   Kfl. Alex. Str. Buc STR. BUCURESTI, NR.   168 Alexandria TELEORMAN
390 1Minute   Aero Tm. Plecari STR.AEROPORTULUI,NR.2 TIMISOARA TIMIS
567 Inmedio   Carolina Mall Galerie Str Alexandru Ioan   Cuza 2 Alba Iulia ALBA
331 Inmedio   Carf. B-M. Value C STR. BD BUCURESTI   NR.53 Baia Mare MARAMURES
363 1Minute   Buc. Floreasca Center CAL. FLOREASCA   NR.169, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
131 Inmedio   Auchan Pit. Arcade STR. DOBROGEANU   GHEREA, NR. 1 Pitesti ARGES
429 Inmedio   Auchan Buc. Cotroceni BD. VASILE MILEA   NR.4, SECT.6 SECTOR 6 BUCURESTI
364 Inmedio   Carf. Roman Value C STR. MIHAI VITEAZU Roman NEAMT
B582 Inmedio   Kfl. Buc. Vitan Energ Strada Fizicienilor   nr 12 A Sector 3 BUCURESTI
22 Inmedio Tm.   Iulius Mall Etaj1 IULIUS MALL -   DEMETRIADE 1 Timisoara TIMIS
66 Inmedio   Kfl. Turda Victoriei STR CALEA VICTORIEI   FN Turda CLUJ
569 - Inmedio   Carf. Pl. Value Center INCINTA CARREFOUR   PLOIESTI SUD Ploiesti PRAHOVA
275 Inmedio   Auchan Tm. Iulius Mall STR.DEMETRIADE, NR.1 Timisoara TIMIS
248 Inmedio   Carf. Buc. Militari AUTOSTRADA BUCURESTI   PITESTI KM 11.4 Chiajna ILFOV
136 Inmedio   Kfl. Bc. Nicu Enea STR. NICU ENEA, NR.   1,BACAU Bacau BACAU
101 Inmedio   Alba Mall STR TUDOR   VLADIMIRESCU, NR. 50 A, INTERIOR MALL Alba Iulia ALBA
75 Inmedio   Kfl. Cj. Fabricii STR FABRICII NR 12 Cluj N. CLUJ
50 Inmedio   Kfl. Tm. Sagului STR.D. BOJINCA,NR.   2-4 Timisoara TIMIS
53 Inmedio   Auchan Sb. Selimbar SOS. SIBIULUI KM306   SELIMBAR  INCINTA AUCHAN Sibiu SIBIU
154 Inmedio   Kfl. Buc. Mihai Bravu STR. RACARI NR.5,   SECT. 3 SECTOR 3 BUCURESTI
259 Inmedio   Kfl. Iasi Chimiei CHIMIEI STR, NR.2 Iasi IASI
71 Inmedio   Auchan B-M. Bd. Buc BD. BUCURESTI  NR.144 (REAL) Baia Mare MARAMURES
307 Inmedio   Buc. Bucur Obor SOS. COLENTINA NR.2,   INCINTA MAGAZIN OBOR Sector 2 BUCURESTI
431 Inmedio   Bz. Shop.City FC STR. UNIRII, NR 232 Buzau BUZAU
104 Inmedio   Auchan Buc. Vitan CAL. VITAN   NR.236, SECT.3 SECTOR 3 BUCURESTI
265 Inmedio   Ct. City Park FC B-DUL. ALEXANDRU   LAPUSNEANU Nr.116C Constanta CONSTANTA
138 Inmedio   Real Arad Cal. Radnei ARAD, STR CALEA   RADNEI, INCINTA GALERIA REAL ,NR 298 JUD ARAD Arad ARAD
406 1Minute   Buc. Charles de Gaulle P-TA CHARLES DE   GAULLE NR.15, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
107 Inmedio   Auchan Tm. Giroc CALEA SAGULUI Timisoara TIMIS
336 Inmedio   Auchan Buc. D. Taberei STR. BRASOV NR.25,   SECT.6 SECTOR 6 BUCURESTI
151 1Minute   Buc. West Gate (H1) BD. PRECIZIEI NR.24,   SECT.6 Sector 6 BUCURESTI
404 HUB Buc.   Timpuri Noi Vastint SPLAIUL UNIRII   NR.165, PARTER, CLADIREA TN OFFICES 2, SECT.3 Sector 3 BUCURESTI
047 Inmedio   Auchan Buc. Titan BD. 1 DECEMBRIE 1918   NR.33A, SECT.3 SECTOR 3 BUCURESTI
B620 INMEDIO   ZALAU VALUE CENTER FC BVD M VITEAZU NR 58B Zalau SALAJ
30 Inmedio   Kfl. Gl. Otelarilor B-dul Otelarilor, FN Galati GALATI
228 Inmedio   B-M. VIVO STR. VICTORIEI  NR.73 Baia Mare MARAMURES
568 Inmedio   Carolina Mall FC Str Alexandru Ioan   Cuza 2 Alba Iulia ALBA
303 Inmedio   Buc. Promenada CAL. FLOREASCA   NR.246B, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
349 1Minute   Aero.Iasi Plec.Int. STR. MOARA DE VANT   NR. 34 IASI IASI 
298 1Minute   Buc. Pasaj Univ. PASAJ NICOLAE   BALCESCU, SECT.3 (PASAJ UNIVERSITATE) Sector 3 BUCURESTI
280 Inmedio   Cora Bc. Milcov STR.MILCOV,NR.2-4 Bacau BACAU
313 Inmedio   Cora Ct. Corall STR. CUMPENEI NR.2 Constanta CONSTANTA
333 Inmedio   Kfl. TgM. Livezeni STR. LIVEZENI NR. 6 Tg.Mures MURES
681 Inmedio   Buc Volant Gaming str. Izvor, Nr. 2-4,   Palatul Parlamentului Sector 5 BUCURESTI
88 Inmedio   Kfl. Zal. Sf. Vineri ZALAU,STR.SFANTA   VINERI,KAUFLAND Zalau SALAJ
214 Inmedio   Kfl. Orast. Armatei STR. ARMATEI, FN Orastie HUNEDOARA
128 Inmedio   Deva Mall INT. BD. DECBAL/ BD.   I. MANIU,  INCINTA MALL DEVA Deva HUNEDOARA
581 Inmedio   Kaufland Blaj Str. Iuliu Maniu, nr.   101, INCINTA KAUFLAND Blaj ALBA
42 Inmedio   Auchan Ct. Mangalia SOS. MANGALIEI NR.195 Constanta CONSTANTA
399 1Minute   Buc. Globalworth Plaza SOS. PIPERA NR.42,   SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
B621 Inmedio   Buc. Plaza Insula FC Bdul Timisoara 26,   sector 6 Sector 6 BUCURESTI
402 HUB Aero   Tm. Landside STR AEROPORT NR 2 IN   INCINTA AEROPORT INTERNATIONAL TIMISOARA TIMIS
447 Inmedio   Buc. Feeria Galerie SOS.   BUCURESTI-PLOIESTI NR.44A, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
158 Inmedio   Kfl. Tm. Sever Bocu STR.PETOFI   SANDOR,NR.97 Dumbravita TIMIS
383 Inmedio   Sb. Shop. City Parter Sos. Sibiului NR.5 Selimbar SIBIU
543 Inmedio   Orad. Auchan Insula FC Str. Ogorului nr. 171 Oradea BIHOR
337 Inmedio   Kfl. Buc. Bucur. Noi BD. BUCURESTII NOI   NR.50, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
597 1Minute   Buc. Willbrook SOS.   BUCURESTI-PLOESTI NR.172-176, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
247 Inmedio   Cora Ct. City Park B-DUL. ALEXANDRU   LAPUSNEANU Nr.116C Constanta CONSTANTA
B692 Inmedio   Kfl. Ct. Coiciu Str. Ion Roata Nr.3 Constanta CONSTANTA
245 Inmedio   PNt. Shopping City Bulevardul Decebal NR   79 Piatra Neamt NEAMT
55 Inmedio   Auchan Crv. Severinul STR SEVERINULUI,   NR.5A, MAGAZIN REAL Craiova DOLJ
583 Inmedio   Kfl. Ct. Palazu Mare B-DUL. TOMIS 437 Palazu Mare CONSTANTA
182 Inmedio   Carf. Buc. Mega Mall BD. PIERRE DE   COUBERTIN NR.3-5, SECT. 2 SECTOR 2 BUCURESTI
192 Inmedio   Carf. Sb. Selimbar SELIMBAR DN1 KM 306   INCINTA CARREFOUR Sibiu SIBIU
157 Inmedio   Auchan Buc. Militari BD. IULIU MANIU   NR.546-560, SECT.6 SECTOR 6 BUCURESTI
442 Relay Aero   Sv. Airside STR. AEROPORTULUI, FN Salcea SUCEAVA
96 Inmedio   Kfl. OdSe. Gabor STR. BECLEAN NR. 73 OdorheiuSecuiesc HARGHITA
103 Inmedio   Auchan Pit. Geamana VARIANTA DN 65B Pitesti ARGES
395 1Minute   Buc. Unirii View BD. CORNELIU COPOSU   NR.6, SECT.3 Sector 3 BUCURESTI
243 Inmedio   Kfl. Ct. Aurel Vlaicu B-DUL. AUREL VLAICU   NR.36 Constanta CONSTANTA
541 Inmedio   Iasi Iulius Family Market Bucium Sos. Bucium, Nr.36 Iasi IASI
141 Inmedio   Sv. Jumbo Center REAL SV Suceava SUCEAVA
112 Inmedio   Carf. Sv. Unirii CALEA UNIRII 27 Suceava SUCEAVA
232 Inmedio   Kfl. Vs. Decebal KAUFLAND VASLUI Vaslui VASLUI
486 Inmedio   Carf. Bz. Shop.City STR. UNIRII, NR 232 Buzau BUZAU
325 Inmedio   Carf. Gl. Shopping C. B-DUL GEORGE COSBUC,   NR.251 GALATI Galati GALATI
233 1Minute   Aero Cluj Interne Air. Str. Traian Vuia, NR.   149 Cluj N. CLUJ
237 Inmedio   Kfl. Sighet B.Voda STR. BOGDAN VODA  NR.164-170 Sighetu Marm. MARAMURES
215 Inmedio   Kfl. Bc. Cornisa STR MILCOV,NR.3-5 Bacau BACAU
210 Inmedio   Kfl. Tl. Barajului TULCEA, STR.   BARAJULUI , NR 2-8 Tulcea TULCEA
B701 Inmedio   Kfl. Buc. Popa  Nan Str. Popa Nan NR 82   SECT 3 Sector 3 BUCURESTI
367 1Minute   Buc. Expo Park STR. AVIATOR   POPISTEANU NR.54A, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
219 Relay Aero   Cj. Plecari Int STR TRAIAN VUIA NR   149 Cluj N. CLUJ
368 1Minute   Buc. Oregon (C) SOS. PIPERA   NR.46D-46E-48, OREGON PARK, CLADIREA B, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
B702 Inmedio   Kaufland Viseu de Sus Str. Aleea Eroilor,   Nr.49 Viseu De Sus MARAMURES
305 Inmedio   RmV. Shopping City FC Str.Ferdinand nr.38 Rm.Vilcea VALCEA
354 Inmedio   Bv. P-ta Sfatului PIATA SFATULUI NR.8 Brasov BRASOV
48 Inmedio   Cora Cj. 1 Decembrie B-DUL 1 DECEMBRIE   1918 NR 142 Cluj N. CLUJ
392 HUB Gara   Crv. STR PIATA GARII,   (INTERIOR GARA) Craiova DOLJ
565 Inmedio   Buc. AFI City Nord Bd. Bucurestii Noi,   Nr.166C Sector 1 BUCURESTI
394 INMEDIO   BUC COLOSSEUM SOS CHITILEI NR 284,   SECT 1, BUC Bucuresti BUCURESTI
324 Inmedio   Kfl. Buc. Electroapar. SOS. PANTELIMON   NR.244-246, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
34 Inmedio   Auchan Tm. Nord CALEA ARADULUI,NR.56A Timisoara TIMIS
166 Inmedio   Buc. Park Lake Plaza BD. LIVIU REBREANU   NR.4, SECT.3 SECTOR 3 BUCURESTI
397 Inmedio   Ct. Jumbo Center B-DUL. AUREL VLAICU   NR.168 Constanta CONSTANTA
B544 Inmedio   Buc. Auchan Dr Tab Mez Strada Brasov 25 Sector 6 BUCURESTI
308 1Minute   Buc. City Gate (SUD) P-TA PRESEI LIBERE   NR.3-5, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
428 Inmedio   Bv. AFI FC Blvd. 15 Noiembrie   Nr. 78 Brasov BRASOV
229 Inmedio   Kfl. Deva Zarandului CAL. ZARANDULUI, DN7,   NR.67, DEVA Deva HUNEDOARA
323 Inmedio   Pl. AFI - Calomfirescu INCINTA AFI MALL   PLOIESTI,STR.CALOMFIRESCU,NR.2 Ploiesti PRAHOVA
297 Relay Gara   Buc. Nord Satelit CASA DE BILETE GARA   DE NORD BUCURESTI, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
26 Inmedio   Kfl. B-M. Cosbuc STR. GEORGE COSBUC   NR.38 / KAUFLAND Baia Mare MARAMURES
572 Inmedio   Buc. Cosmopolis Str.Europa, Nr.9 bis,   Stefanestii de Jos Stefanestii de Jos ILFOV
230 Inmedio   Kfl. RmS. Brancoveanu INCINTA KAUFLAND   RAMNICU SARAT, STR. BRANCOVEANU 46 Rm.Sarat BUZAU
155 Inmedio   Kfl. Buc. Sebastian STR. SEBASTIAN NR.88   (INCINTA KAUFLAND), SECT.5 SECTOR 5 BUCURESTI
999 Depozit   Marfa Inmedio Bd. Dimitrie Pompei   nr. 9-9A, Cladirea 10, Parter, Sect. 2 Bucuresti BUCURESTI
191 Relay Buc.   [M] Sun Plaza CAL. VACARESTI   NR.391, SECT.4, INCINTA SUN PLAZA SUBTERAN SECTOR 4 BUCURESTI
281 1Minute   Buc. S-Park (A) STR. TIPOGRAFILOR   NR.11-13-15, SECT.2 SECTOR 1 BUCURESTI
342 Inmedio   Kfl. Orad. Iosia STR. TUBEROZELOR   NR.26 Oradea BIHOR
225 Relay Gara   Ct. ALEEA ALBASTRELELOR   NR.10 Constanta CONSTANTA
168 Inmedio   Auchan Ct. VIVO B-DUL. AUREL VLAICU   NR.220  Constanta CONSTANTA
35 Inmedio   Kfl. Cj. Campului STR CAMPULUI FN Cluj N. CLUJ
212 Inmedio   Kfl. Slat. Garii STR.NICOLAE   IORGA,NR.46 Slatina OLT
545   Inmedio  D-TS. Shop. Center FC Bd. Mihai Viteazul,   Nr. 78 Dr.Tr.Severin MEHEDINTI
44 Inmedio   Auchan Orad. Ogorului STR.OGORULUI NR.173 Oradea BIHOR
15 Inmedio   Carf. Bv. Calea Buc. CALEA BUCURESTI 107   -CARREFOUR Brasov BRASOV
328 Inmedio   Carf. Buc. DN1 Value C CAL. BUCURESTI NR.2B,   BALOTESTI, JUD. IF Balotesti ILFOV
576 Inmedio   Kfl Alba Ampoi Str Tudor   Vladimirescu 78 Alba Iulia ALBA
110 Inmedio   Auchan Deva Zarandului STR. ZARANDULUI, NR.   87 Deva HUNEDOARA
244 HUB Buc.   Swan Park SOS. BUCURESTI NORD   NR.15-23, VOLUNTARI, JUD. IF Voluntari ILFOV
552 Inmedio   Servicii Buc. Carf Orhideea SPLAIUL INDEPENDENTEI   NR.210–210B, SECT.6 SECTOR 6 BUCURESTI
566 Inmedio   Cj. Piata Unirii (C1) PIATA UNIRII - VEST Cluj N. CLUJ
B693 Inmedio   Kaufland Targu Neamt Strada Lalelelor nr 4 Tg.Neamt NEAMT
334 Inmedio   TgM. Shopping City B-DUL 1 DECEMBRIE   1918, NR. 242 Tg.Mures MURES
413 Inmedio   S-M. Shop.City FC STR.CAREIULUI NR.3-5 Satu Mare SATU MARE
Inmedio Kfl   Zalau Bradet B696 STR CORNELIU COPOSU   NR 146 Zalau SALAJ
241 Inmedio   Kfl. Carei M. Viteazu STR.MIHAI   VITEAZUL,NR.16 Carei SATU MARE
54 Inmedio   Auchan Bv. Cristianul SOS. CRISTIANULUI Brasov BRASOV
206 Inmedio   Auchan Buc. Pallady BD.THEODOR   PALLADY  NR.51, SECT.3 SECTOR 3 BUCURESTI
260 Inmedio   Buc. AFI Cotroceni 3(et 1, store) str. PAUL TEODORESCU   NR.4, SECT.6 Sector 6 BUCURESTI
491 Inmedio   TgM. Shopping City FC B-DUL 1 DECEMBRIE   1918, NR. 242 Tg.Mures MURES
347 1Minute   Aero.Iasi Plec.Ext. STR. MOARA DE VANT   NR. 34 Iasi IASI
532 - Hub Gara   Bv.. BLD. GARII,NR.1 Brasov BRASOV
B514 - 1Minute   Aero Crv. Airside Calea București 325,   Craiova 200621 Craiova DOLJ
187 Inmedio   Kfl. D-TS. Cal. Tg-Jiu CALEA TG JULUI NR 44 Dr.Tr.Severin MEHEDINTI
311 1Minute   Buc. The Bridge STR. ORHIDEELOR   NR.15, SECT.1 SECTOR 6 BUCURESTI
549 Inmedio   Tm. Auchan Nord 2 str. Calea Aradului,   nr. 53A, incinta galerie Auchan Timisoara TIMIS
242 Inmedio   Kfl. Sigh. M. Viteazu STR. MIHAI VITEAZU   NR.FN Sighisoara MURES
482 Inmedio   Cj. Iulius Mall FC STR.ALEXANDRU VAIDA   VOEVOD,NR.53B Cluj N. CLUJ
115 Inmedio   Carf. Iasi ERA DN 28,COM   MIROSLAVA,KM 63 Iasi IASI
220 Inmedio   Kfl. B-M. Unirii BD. UNIRII  NR.30 Baia Mare MARAMURES
144 Inmedio   Auchan Pl. Arcade AUCHAN PLOIESTI Ploiesti PRAHOVA
B469 INMEDIO   AFI ARAD CALEA AUREL VLAICU,   NR 14 Arad ARAD
109 Inmedio   Auchan Cj. Muncii B-DUL MUNCII NR 1-15 Cluj N. CLUJ
236 Inmedio   Buc. Pasaj Univ PASAJ NICOLAE   BALCESCU, SECT.3 (PASAJ UNIVERSITATE) Sector 3 BUCURESTI
446 Inmedio   Buc.Baneasa Parcare FC SOS.   BUCURESTI-PLOIESTI NR.44A, SECT 1, IESIRE PARCARE FOOD SECTOR 1 BUCURESTI
95 Inmedio   TgM. ERP Gh. Doja STR. GHEORGHE DOJA   NR.243 Tg.Mures MURES
24 Inmedio   Kfl. RmV. Mihaiescu STR.GIB   MIHAESCU,NR.30 Rm.Vilcea VALCEA
416 Inmedio   Cj. Sigma Center STRADA REPUBLICII NR   109 Cluj N. CLUJ
160 Inmedio   Kfl. Orad. Borsului SOSEAUA BORSULUI NR.6 Oradea BIHOR
218 Inmedio   Carf. Buc. Colosseum SOS. CHITILEI NR.284,   SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
480 Inmedio   Rosiori FunShop Park STR. CARPATI, NR. 132 ROSIORI DE VEDE TELEORMAN
99 Inmedio   Carf. Cj. VIVO Food STR AVRAM IANCU NR   492-500 Cluj N. CLUJ
411 Inmedio   Buc. Baneasa ShCity FC BD DIMITRIE POMPEI   NR.9-9A Sec.2 CLADIREA 10, PARTER-DEPOZIT 560 Sector 1 BUCURESTI
314 1Minute   Buc. Hermes (B) BD. DIMITRIE POMPEIU   NR.5-7, CLADIREA B, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
238 Inmedio   Cora D-TS. Construct STR CONSTRUCTORULUI   NR 1,DROBETA TURNU SEVERIN Dr.Tr.Severin MEHEDINTI
356 Inmedio   Br. Winmarkt Strada Mihai   Eminescu, 90 Braila BRAILA
170 Inmedio   Kfl. Cmpl. Muscel IN INCINTA KAUFLAND   CAMPULUNG C-lung ARGES
211 Inmedio   Kfl. Miov. Virtutii PCT. LA MOARA, TARLA   18 Mioveni ARGES
513 SO!Coffee   Aero Landside Air Schen STR.AEROPORTULUI,   NR.2 Ghiroda TIMIS
129 Inmedio   Sv. Iulius Mall CALEA UNIRII 22 Suceava SUCEAVA
100 Inmedio   Cj. Iulius Mall CART GHEORGHENI,PARC   EST Cluj N. CLUJ
278 Relay   Aero.Orad.Air. Calea Aradului, Nr.   80 Oradea BIHOR
72 Inmedio   Kfl. Sb. Selimbar STR.SOSEAUA SIBIULUI   NR.1 INCINTA KAUFLAND Sibiu SIBIU
108 Inmedio   Carf. Br. ERP COMUNA CHISCANI, STR.   PRINCIPALA FN, BRAILA Braila BRAILA
184 1Minute   Buc. Global City (O2) SOS. BUCURESTI NORD   NR.10, CLADIREA O1, VOLUNTARI, JUD. IF Voluntari ILFOV
133 Inmedio   Carf. Orad. Lotus Mall STR. NUFARULUI NR.10 Oradea BIHOR
164 Inmedio   Buc. Promenada FC CAL. FLOREASCA   NR.246B, SECT.1 SECTOR 2 BUCURESTI
613 Relay Aero   Tm Airside STR.AEROPORTULUI,   NR.2 Ghiroda TIMIS
448 Inmedio   Tm. Iulius Mall FC STR.DEMETRIADE, NR.1 Timisoara TIMIS
185 1Minute   Buc. BRD Tower BD. ION MIHALACHE   NR.1-7, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
365 1Minute   Buc. Oregon (B) SOS. PIPERA   NR.46D-46E-48, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
209 Inmedio   Kfl. Bt. Eminescu MIHAI EMINESCU 2   BOTOSANI COD 209 Botosani BOTOSANI
159 Inmedio   Kfl. Slob. DN2A INCINTA KAUFLAND   SLOBOZIA Slobozia IALOMITA
239 Inmedio   Carf. Bt. Eminescu BD. MIHAI EMINESCU   NR.6 BOTOSANI COD 239 Botosani BOTOSANI
288 Inmedio   Gl. Shopping City B-DUL GEORGE COSBUC,   NR 251 Galati GALATI
430 Inmedio   S-M. Shop.City STR.CAREIULUI NR.3-5 Satu Mare SATU MARE
462 1Minute   Buc. Globalworth C Cladire Globalwort C   ( Dimitrie Pompeiu) Sector 2 BUCURESTI
335 Inmedio   Auchan Bv. Coresi STR TURNULUI NR 5 Brasov BRASOV
207 Inmedio   RmV. River Plaza STR.CALEA LUI   TRAIAN,NR.121 Rm.Vilcea VALCEA
315 1MINUTE   FLOREASCA PARK SOS. PIPERA NR.43,   SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
304 Inmedio   RmV. Shopping City Str.Ferdinand nr.38 Rm.Vilcea VALCEA
535 HUB Ct.   [H] Judetean Sf. Ap. Andrei, intr.   vizitatoBd. Tomis Constanta CONSTANTA
474 1Minute   Buc. Orhideea Towers SOS. ORHIDEELOR   NR.15A, SECT.6 SECTOR 6 BUCURESTI
319 Inmedio   Buc. Bucuresti Mall CAL. VITAN NR.55-59,   SECT.3 SECTOR 3 BUCURESTI
61 Inmedio   Auchan TgM. Sud BD. 1 DECEMBRIE 1918   (DN 13) NR.FN Tg.Mures MURES
169 Inmedio   Buc. Park Lake FC BD. LIVIU REBREANU   NR.4, SECT.3 SECTOR 3 BUCURESTI
250 1Minute   Buc. Lakeview SOS. BARBU VACARESCU   NR.301-311, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
471 Inmedio   Ct. VIVO FC B-DUL. AUREL VLAICU   NR.220 Constanta CONSTANTA
204 Inmedio   Carf. D-TS. ERP ZONA AEROPORT COMPLEX   CARREFOUR DROBETA Dr.Tr.Severin MEHEDINTI
142 Inmedio   Kfl. Cl. Eroilor STR.EROILOR   REVOLUTIEI 22 DECEMBRIE 1989 ,NR.49B Calarasi CALARASI
156 Inmedio   Carf. Orad. ERP CALEA ARADULUI NR.60 Oradea BIHOR
7 Inmedio   Carf. Buc. Orhideea SPLAIUL INDEPENDENTEI   NR.210–210B, SECT.6 SECTOR 6 BUCURESTI
213 Inmedio   Kfl. Gr. Gloriei STR BUCURESTI NR 56 Giurgiu GIURGIU
98 Inmedio   Carf. Cj. Vivo Case STR AVRAM IANCU NR   492-500 Cluj N. CLUJ
301 INMEDIO   CARF.BARLAD VALUE C. STR. REPUBLICII NR   320 Birlad VASLUI
267 Inmedio   Auchan Buc. Crangasi BD. CONSTRUCTORILOR   NR.9-9A, SECT.6 SECTOR 6 BUCURESTI
B584 Inmedio   Kfl BM Republicii (BD. BUCURESTI) BD. REGELE MIHAI, NR.   1 Baia Mare MARAMURES
180 Inmedio   Kfl. Pl. Republicii B-DUL.REPUBLICII,NR.138 Ploiesti PRAHOVA
381 Inmedio   Pl.Shop.City FC COM. BLEJOI, FN, DN   1B, KM 6 Ploiesti PRAHOVA
332 Inmedio   Sv. Iulius Mall FC IULIUS MAL SUCEAVA Suceava SUCEAVA
161 Inmedio   Cora Buc. Sun Plaza CAL. VACARESTI   NR.391, SECT.4, INCINTA SUN PLAZA SECTOR 4 BUCURESTI
285 Inmedio   Cora Buc. Alexandriei SOS. ALEXANDRIEI   NR.152, SECT. 5 SECTOR 5 BUCURESTI
257 Inmedio   Kfl. Bist. Moldovei STR. CALEA MOLDOVEI   NR.50 Bistrita BISTRITA-NASAUD
127 Inmedio   Kfl. Focs. Brailei STR.BRAILEI   NR.102,FOCSANI Focsani VRANCEA
132 Inmedio   Carf. Buc. Grand Arena BD. METALURGIEI   NR.12-18, INCINTA GRAND ARENA Sector 4 BUCURESTI
289 Inmedio   TgJ. Shopping City Str. Termocentralei   Nr. 10 Tg.Jiu GORJ
9 Inmedio Cora   Buc. Granitul SOS. VERGULUI NR.20,   SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
309 1Minute   Buc. West Gate (H5) BD. PRECIZIEI NR.24,   SECT.6 Sector 6 BUCURESTI
538 Inmedio   Iasi Palas 2 Insula Str. Palas, nr. 7A Iasi IASI
517 Pizza Buc.   Kfl. Basarabiei Bd. Basarabiei,   Nr.250, SECT 3 Sector 3 BUCURESTI
163 Inmedio   Tm. Sh. City Sagului CALEA SAGULUI, NR.100 Timisoara TIMIS
201 Inmedio   Buc. America House BD. NICOLAE TITULESCU   NR.4-8, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
183 Inmedio   Buc. Veranda STR. ZIDURI MOSI   NR.23/INCINTA VERANDA MALL, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
386 Inmedio   Buc. Park Lake Et.1 Str. Liviu Rebreanu   nr 4 sect 3 Sector 3 BUCURESTI
382 Inmedio   Sb. Shop. City FC Sos. Sibiului, nr. 5,   Selimbar, Sibiu Selimbar SIBIU
23 Inmedio   Carf. Pl. Blejoi COMUNA BLEJOI,FN,DN   1B,KM 6 Ploiesti PRAHOVA
341 Inmedio   Kfl. Buc. Ap. Patriei SOS. OLTENITEI   NR.388, SECT.4 Sector 4 BUCURESTI
434 Inmedio   Deva Shop.City FC Calea Zarandului, Nr.   87, Deva Deva HUNEDOARA
575 INMEDIO   Kaufland Reghin STR. GARII NR.23- 25 Reghin MURES
32 Inmedio   Carf. Buc. Feeria SOS.   BUCURESTI-PLOIESTI NR.44A, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
B216 Inmedio   Kfl. Com. Alecsandri STR.V.ALECSANDRI,NR.18 Comanesti BACAU
174 Inmedio   Arad Atrium Center ARAD, ATRIUM CENTER,   CALEA AUREL VLAICU Arad ARAD
240 HUB Aero.   Tm. Airside STR. AEROPORT, NR. 2,   INCINTA AEROPORT TRAIAN VUIA  TIMISOARA TIMIS 
120 Inmedio   Kfl. Slat. Titulescu Str. Nicolae   Titulescu,Nr.29 Slatina OLT
488 Inmedio   Buc. Mega Mall Etaj 1 STR. PIERRE DE   COUBERTIN NR.3, ET.1, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
389 Inmedio   Crv. Electrop. FC CALEA BUCURESTI, NR   80, MALL ELECTROPUTERE Craiova DOLJ
470 Inmedio   Zal. Value CENTER BVD M. VITEAZU NR. 58 Zalau SALAJ
540 Inmedio   Iasi Iulius Mall BLV. TUDOR   VLADIMIRESCU, IULIUS MALL, PARTER Iasi IASI
21 Inmedio   Kfl. Buc. Colentina SOS. COLENTINA NR.6,   SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
149 Inmedio   LIDL Iasi STR. PANTELIMON   HALIPA Iasi IASI
553 Inmedio   Kaufland Sovata Str Primaverii Nr.58 Sovata MURES
441 Inmedio   Crv. Electrop. Insula CALEA BUCURESTI, NR   80, MALL ELECTROPUTERE, PARTER Craiova DOLJ
11 Inmedio   Carf. Buc. Colentina SOS. COLENTINA NR.   426–426A, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
387 Inmedio   Buc. Iris Titan BD. 1 DECEMBRIE 1918   NR.33A, SECT.3 SECTOR 3 BUCURESTI
146 Inmedio   Buc. Mega Mall BD. PIERRE DE   COUBERTIN NR.3-5, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
B573 INMEDIO   PROMENADA MALL STR. CALEA   SEVERINULUI, NR. 61-63, C-M Craiova DOLJ
361 1Minute   Buc. Metroffice BD. DIMITRIE POMPEIU   NR.5-7, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
326 Inmedio   Carf. Bv. AFI Blvd. 15 Noiembrie   Nr. 78 Brasov BRASOV
235 Inmedio   Iasi Palas PALAS STR, NR.5C,   BL.D1-D2 Iasi IASI
348 1Minute   Aero.Iasi Sos.Ext. STR. MOARA DE VANT   NR. 34 Iasi IASI
118 Inmedio   Kfl. Crv. Tineretului STR TINERETULUI,   NR.6-6A, CRT CRAIOVITA, MAGAZIN KAUFLAND Craiova DOLJ
145 Inmedio   Kfl. Bz. Frasinet STR.FRASINET,FN,INCINTA   KAUFLAND BUZAU Buzau BUZAU
18 Relay Aero   Tm. Plecari STR.AEROPORTULUI,NR.1 Timisoara TIMIS
551 Servicii   Cora Buc. Lujerului BD. IULIU MANIU   NR.10, SECT.6 SECTOR 6 BUCURESTI
362 Relay   Aero. Bc. Land. STR. AEROPORTULUI   NR.1 Bacau BACAU
150 HUB Aero.   Orad. Landside Calea Aradului, Nr.   80 Oradea BIHOR
74 Inmedio   Pit. VIVO IN INCINTA VIVO MALL Pitesti ARGES
135 Inmedio   Auchan Crv. Electrop. CALEA BUCURESTI,   NR.80, MALL ELECTROPUTERE Craiova DOLJ
703 Inmedio   Kfl Buc Pallady BD THEODOR PALLADY NR   51 Sector 3 BUCURESTI
B585 Inmedio   Kaufland Husi Calea Basarabiei 93 Husi VASLUI
27 Inmedio   Kfl. Alba Motilor STR CALEA MOTILOR, NR   FN, INCINTA KAUFLAND Alba Iulia ALBA
29 Inmedio   Kfl. Pl. Vestului SOS.VESTULUI,FN Ploiesti PRAHOVA
116 Inmedio   Carf. Pit. Jupiter DN 65B, M6+0.72 Pitesti ARGES
041SZ2   ROMPETROL Slobozia (Bucuresti-Constanta) DN 2A KM 106 Slobozia IALOMITA
041DEC   ROMPETROL 1 Decembrie COM. 1 DECEMBRIE, NR.   38-40 1 Decembrie ILFOV
041TL1   ROMPETROL Tulcea (Isaccei) STR. ISACCEI NR.78 Tulcea TULCEA
041GLM   ROMPETROL GLINA SOS DE CENTURA, NR   346 Glina ILFOV
041B11   ROMPETROL Vulcan Judetu (Bucuresti) MIHAI BRAVU SECTOR 3 BUCURESTI
041TI2 A1   Giarmata Lot 3 Dr km 500 + 596 A1 Giarmata Lot 3 Dr   km 500 + 596 Giarmata TIMIS
041CN4   ROMPETROL CLUJ 4 - CAMPINA STR CAMPINEI NR 51-53 CLUJ NAPOCA CLUJ
041RGH   ROMPETROL Reghin (Petelea) STR. PRINCIPALA   NR.558 Petelea MURES
041MGD   ROMPETROL Medgidia (Independentei) STR. INDEPENDENTEI Medgidia CONSTANTA
041TI1 A1   Giarmata Lot 3 St km 500 + 596 Autostrada A1 Km   500+596 stanga Giarmata TIMIS
09CT9B   ROMPETROL BRASOV MIHAI VITEAZU, COMISION TRADE SRL STR MIHAI VITEAZUL,   NR TOP 10213/3/9/2/1 CF 102170 Brasov BRASOV
041ORD   ROMPETROL Oradea Clujului CALEA CLUJULUI NR.199 Oradea BIHOR
041TMD   ROMPETROL TIMISOARA DUNCA DJ69,KM   7+142,DUMBRAVITA TIMIS Dumbravita TIMIS
041B26   ROMPETROL CHITILEI Sos. Chitilei nr.128A SECTOR 1 BUCURESTI
041SB1   ROMPETROL Sibiu (Neculce) STR. MACUL ROSU NR.   1-3 Sibiu SIBIU
041BR1   ROMPETROL BRAILA 1 CALEA   CALARASILOR,NR.388-392 BIS,BRAILA BRAILA BRAILA
041AR1   ROMPETROL Arad 1 (Cetatii) ARAD, STR.CETATII NR   13 , JUD ARAD Arad ARAD
041NT2   ROMPETROL Piatra Neamt 1 (Decebal) BLVD.DECEBAL, NR.28 PIATRA NEAMT NEAMT
041BV5   ROMPETROL Brasov Noua (Calea Bucuresti) CALEA BUCURESTI   NR.242 BRASOV BRASOV
041DT1   ROMPETROL Drobeta (Topolnitei) STR B-DUL TUDOR   VLADIMIRESCU Dr.Tr.Severin MEHEDINTI
09CT3B   COMISION VIDIN CALEA GALATI NR. 241 BRAILA BRAILA
041CR1   ROMPETROL Craiova 1 (Decebal) STR.DECEBAL,CRAIOVA Craiova DOLJ
041BM4   ROMPETROL Baia Mare 4 BD. BUCURESTI NR.44 Baia Mare MARAMURES
041ZL2   ROMPETROL Zalau (Mihai Viteazu) ZALAU,B-DUL MIHAI   VITEAZU,NR.58 ZALAU SALAJ
041ND2   ROMPETROL Nadlac 2 NADLAC,ZONA   PCTF,FN,ARAD Nadlac ARAD
09CT4B   ROMPETROL ALBINA, COMISION TRADE SRL STR. PRINCIPALA FN ALBINA BRAILA
041ND3   Rompetrol A1 Pecica Lot 1 St Autostrada A1, lot 1,   Stanga (KM 558+380 stanga)  PECICA ARAD 
041SB3   ROMPETROL Sibiu 3 (Caprioarelor) Str. Caprioarelor,   nr.1 Sibiu SIBIU
041ORB   ROMPETROL Onesti (Bacau) REPUBLICII, NR.43 ONESTI BACAU
041FC2   ROMPETROL Focsani 2 ALEEA PARC NR.2 Focsani VRANCEA
041HD1   Rompetrol Hunedoara (Pestis) Sos.   Hunedoara-Santuhalm, nr. 2A Hunedoara HUNEDOARA
041OR1   ROMPETROL Oradea 2 (Bolcas) CALEA ARADULUI ORADEA BIHOR
041TM2   ROMPETROL Timisoara 2 (Eroilor) B-DUL.EROILOR Timisoara TIMIS
041TI4 A1   Recas Lot 4 Dr km 481+646 Autostrada A1 Km   481+646 dreapta Recas TIMIS
041CAG   ROMPETROL Curtea de Arges STR. ALBESTI, NR. 36 Curtea De Arges ARGES
041TM3   ROMPETROL Timisoara 3 (Bulbuca) BLVD.IOSIF BULBUCA,   NR.16 Timisoara TIMIS
041BZ2   ROMPETROL Buzau 2 (Unirii) STR.UNIRII NR.3,BUZAU   (HOTEL NOVA) BUZAU BUZAU
041B25   ROMPETROL BUCURESTII NOI BUCURESTII NOI 48 SECTOR 1 BUCURESTI
041B03   ROMPETROL Luica (Bucurest) STR. LUICA NR 4D   SECTOR 4 SECTOR 4 BUCURESTI
09CT2B   ROMPETROL MAXINENI,COMISION TRADE SRL STR. MAXINENI NR.0 MAXINENI BRAILA
COMISION   GRIVITA CALEA GRIVITEI CC 1   DECEMBRIE 1918 BRAILA BRAILA
041GLS   ROMPETROL Golesti (Blidari) SAT   BLIDARI,COM.GOLESTI-DN 7 SIBIU-PITESTI Golesti VALCEA
041B04   ROMPETROL Virtutii (Bucuresti) SOS.VIRTUTII Nr.42-48 SECTOR 6 BUCURESTI
041C05   ROMPETROL Lapusneanu (Constanta) B-DUL. ALEXANDRU   LAPUSNEANU Constanta CONSTANTA
041C07   ROMPETROL AUREL VLAICU CONSTANTA B-DUL. AUREL VLAICU   NR.84A INT CARAIMAN Constanta CONSTANTA
041LUG   ROMPETROL LUGOJ 2 (CENTURA) Soseaua de centura   Lugoj, DN 6, km 498+050, jud. Timis  Lugoj TIMIS
041GHE   ROMPETROL Gheorgheni STR. NICOLEA   BALCESCU, NR. FN Gheorgheni HARGHITA
041ND4Rompetrol   A1 Pecica Lot 1 Dr Autostrada A1, lot 1,   Dreapta (KM 558+380 dreapta) Pecica ARAD
041BV1   ROMPETROL Brasov 2 (Fagarasului) CALEA   FAGARASULUI,NR.2 Brasov BRASOV
041ST2   ROMPETROL FETESTI A2 STANGA A2 ,Sensul   CONSTANTA-BUCURESTI ,km.139 Fetesti IALOMITA
041PSC   ROMPETROL Pascani MOLDOVEI,NR.96 PASCANI IASI
041BC3   ROMPETROL BACAU 3 STR. MILCOV, NR. 3-5 Bacau BACAU
041TR1   ROMPETROL Targoviste (Arsenal) STR. ARSENALULUI, NR.   20 Tirgoviste DAMBOVITA
041AR6 A1 Sagu   Lot 2 St ROMPETROL Autostrada A1 Km   530+536, stânga Sagu ARAD
041DR2   ROMPETROL VALCELE A2 STANGA A2 ,sensul CTA -   BUCURESTI ,km 87 Vilcelele CALARASI
041CSB   ROMPETROL Caransebes (Balta Sarata) CARANSEBES,   SEVERINULUI NR.170 Caransebes CARAS-SEVERIN
041PT4   ROMPETROL PITESTI4 PRELUNGIREA CRAIOVEI Pitesti ARGES
041PT2   ROMPETROL Pitesti 2 (Rolast) BLD. NICOLAE BALCESCU Pitesti ARGES
041IS4   ROMPETROL IASI 3 STR. PRIMAVERII Iasi IASI
041PP1   ROMPETROL Pipera (Bucuresti) SOS. PIPERA- TUNARI,   NR 1A PIPERA ILFOV
042PT3   ROMPETROL Pitesti 3 (Podul Viilor) CALEA CAMPULUNG, FN Pitesti ARGES
041CHR   ROMPETROL CHITILA SOSEAUA DE CENTURA   (DN CB), TARLA 32, P 290/1, 290/2, LOT 3, NR. Chitila ILFOV
041FTS   ROMPETROL Fetesti (Depoului) Str.Depoului,nr.31 Fetesti IALOMITA
042VT1   ROMPETROL Voluntari (Takoil) BLD. VOLUNTARI NR.13 Voluntari ILFOV
041SLT   ROMPETROL Slatina (Pitesti) STR.PITESTI,NR.110-112 Slatina OLT
041CN1   ROMPETROL Cluj 2 (Calea Turzii) CLUJ NAPOCA,CALEA   TURZII FN CLUJ NAPOCA CLUJ
041PL2   ROMPETROL Ploiesti 2 (Calea Bucuresti) BLD. BUCURESTI nr 26 PLOIESTI PRAHOVA
HALI STR ISLAZ NR 1 Lehliu Gara CALARASI
041ODS   ROMPETROL ODORHEIUL SECUIESC STR. RAKOCZI FERENCZ   NR. 32 OdorheiuSecuiesc HARGHITA
041OR2   ROMPETROL Oradea 1 (Razboieni) STR.RAZBOIENI ORADEA BIHOR
041CR5   ROMPETROL Craiova 3 (Imparatul Traian) STR IMPARATUL TRAIAN,   NR.211, CRAIOVA Craiova DOLJ
041SZ1   ROMPETROL Slobozia (Bucuresti-Constanta) DN 2A, Km 110 Slobozia IALOMITA
041CRB   ROMPETROL CORBEANCA Soseaua Unirii, Nr.   337A Corbeanca ILFOV
041MGS   ROMPETROL Mogosoaia (Ilfov) SOSEAU DE CENTURA Mogosoaia ILFOV
041BLJ   ROMPETROL Blejoi (DN 1A) PIATA PRESEI   LIBERE,NR.3-5,SECT.1,BUCURESTI BLEJOI PRAHOVA
041RMV   ROMPETROL Rm. Valcea 1 (Calea lui Traian) STR.CALEA LUI   TRAIAN,NR.61 RAMNICU VALCEA VALCEA
041PL1   ROMPETROL Ploiesti 1 (Cantacuzino) STR. CANTACUZINO,   NR.65 PLOIESTI PRAHOVA
041B29   ROMPETROL Bragadiru Sos Alexandriei nr 26 Bragadiru ILFOV
041CMP   ROMPETROL Campina str. Podului, nr. 46 Cimpina PRAHOVA
09CT11   ROMPETROL FELDIOARA OCTAVIAN GOGA, COMISION TRADE SRL STR BRASOVULUI,   FELDIOARA FELDIOARA BRASOV
041BLD   ROMPETROL Barlad (Republicii) REPUBLICII,NR.231 BIRLAD VASLUI
041ADJ   ROMPETROL ADJUD Strada Republicii   (DN2-E85) T122, P649 Adjud VRANCEA
041ORV   ROMPETROL Orsova STR TUFARI, NR.3 Orsova MEHEDINTI
041URZ   ROMPETROL Urziceni (Calea Bucuresti) Calea Bucuresti, Nr   86 Urziceni IALOMITA
041BT1   ROMPETROL Botosani (Calea Nationala) CALEA   NATIONALA,NR.310 BOTOSANI BOTOSANI
041GL1   ROMPETROL Galati 1 (Domneasca) STR. DOMNEASCA NR.160   BIS,GALATI GALATI GALATI
041CMN   ROMPETROL COMANESTI STR. VASILE   ALECSANDRI, NR. 13 COMANESTI BACAU
041CJN   ROMPETROL Chiajna (DJ 159) INTRAVILAN D.J. 156   CHIAJNA CHIAJNA ILFOV
041MDS   ROMPETROL Medias (Sos. Sibiului) SOS. SIBIULUI NR.FN Medias SIBIU
041RMS   ROMPETROL Ramnicu Sarat (Cuza) ALEXANDRU IOAN CUZA   NR.6,RAMNICU SARAT Rm.Sarat BUZAU
041VDM   ROMPETROL Valenii de Munte (Iorga) BLD.NICOLAE   IORGA,NR.9 VALENII DE MUNTE PRAHOVA
041BR2   ROMPETROL BRAILA2 B-DUL. DOROBANTILOR   NR. 718-728,BRAILA BRAILA BRAILA
041SG1   ROMPETROL Sfantu Gheorghe (Pais David) STR.PAIUS DAVID FN Sf.Gheorghe COVASNA
041NVD   ROMPETROL Navodari (DJ 226) STATIE NAVODARI NAVODARI CONSTANTA
041TRD   ROMPETROL Turda 1 (Calea Clujului) TURDA CLUJULUI FN Turda CLUJ
041VT3   ROMPETROL Voluntari (Centura) SOS.CENTURA 5-7   VOLUNTARI ILFOV VOLUNTARI ILFOV
041SM2   ROMPETROL SATU MARE CAREIULUI Mun. Satu Mare, Jud.   Satu Mare, DN19 Drum Carei Satu Mare SATU MARE
ROMPETROL   POLACH IMPEX STR. STELELOR NR.1-3 Arad ARAD
041BSB   ROMPETROL Basarabi (Calea Bucuresti) CALEA BUCURESTI MURFATLAR CONSTANTA
041IBB   ROMPETROL Bucuresti IBBCO SOS. FUNDENI NR.21-25   SECTOR 2 SECTOR 2 BUCURESTI
041BV6   ROMPETROL Vistea DN 1-255+400 VISTEA DE JOS BRASOV
041DV6   ROMPETROL A1 Orastie Lot 8 dr Autostrada A1 Km   340+500 dreapta Orastie HUNEDOARA
041FGT   ROMPETROL TUNARI Strada 1 Decembrie,   Nr 195 Tunari ILFOV
042PL3   ROMPETROL Ploiesti (Centura) CENTURA PLOIESTI VEST PLOIESTI PRAHOVA
041B01   ROMPETROL Ghencea (Bucuresti) BLD. GHENCEA NR.154 SECTOR 6 BUCURESTI
041AL2   ROMPETROL Alba Iulia 2 Str. Alexandru Ioan   Cuza nr. 30 Alba Iulia ALBA
041IS1   ROMPETROL Iasi (Niceman) NICIMAN,NR.1 IASI IASI
041STM   ROMPETROL SATU MARE STR.CAREIULUI,NR.160, Satu Mare SATU MARE
041ALX   ROMPETROL ALEXANDRIA STR. BUCURESTI Alexandria TELEORMAN
041B23   Rompetrol Sos Giurgiului Bucuresti Sos Giurgiului nr   162B, Bucuresti, sector 4 Sector 4 BUCURESTI
041MC1   ROMPETROL Miercurea Ciuc (Harghita) STR. HARGHITA NR. 70 Miercurea Ciuc HARGHITA
041B27   ROMPETROL Bucuresti City Gate P-TA PRESEI LIBERE   NR.3-5 ET.2 Sec.1 CITY GATE NORTHERN TOWER SECTOR 1 BUCURESTI
041DR1   ROMPETROL VALCELE A2 DREAPTA A2 ,sensul BUCURESTI   -CONSTANTA ,km.87 Cuza Voda CALARASI
041CN3   ROMPETROL CLUJ 3 FLORESTI SAT LUNA DE   SUS,COMUNA FLORESTI,E60 Floresti CLUJ
041DEJ   ROMPETROL Dej (Cluj) DEJ,STR 1 MAI NR 81 Dej CLUJ
041CR3   ROMPETROL Craiova 2 (Caracal) STR CARACAL,NR.81,   CRT V.ROSIE, ZONA ADORA MALL Craiova DOLJ
COMISION   CENTURA SOSEAUA DE CENTURA BRAILA BRAILA
041C03   ROMPETROL Soveja (Constanta) STR. PRIMAVERII NR.83 Constanta CONSTANTA
041DCT   ROMPETROL Doua Cantoane (DJ 222) SOSEA   TULCEA-CONSTANTA NR.2 CANTOANE Baia TULCEA
041ISN   ROMPETROL ISALNITA (DOLJ) STR NICOLAE BALCESCU,   NR.63, DN6, ISALNITA, ZONA CET Isalnita DOLJ
041GL2   ROMPETROL Galati 2 (Otelarilor) BLV.OTELARILOR,GALATI   (BILLA) GALATI GALATI
041AL1   ROMPETROL Alba Iulia (Ferdinand) B-DUL FERDINAND, NR.   66 Alba Iulia ALBA
041GRG   ROMPETROL GIURGIU SOS BUCURESTI NR 52 GIURGIU GIURGIU
041C06   ROMPETROL Tomis (Constanta) B-DUL. TOMIS NR.352 Constanta CONSTANTA
041BST   ROMPETROL Bistrita (Drumul Cetatii) STR. DRUMUL DUMITREI   VECHI NR.FN Bistrita BISTRITA-NASAUD
041BUF   ROMPETROL BUFTEA : SOS.   BUCURESTI-PITESTI ( DN7 ) Km 16+200 Buftea ILFOV
041BV2   ROMPETROL Brasov 1 (Rozelor) STR.ROZELOR, NR 2 Brasov BRASOV
041TM8   ROMPETROL Timisoara Lugojului Calea Lugojului, nr.   18/A, com. Ghiroda, jud Timis Ghiroda TIMIS
041B31   ROMPETROL VALEA OLTULUI VALEA OLTULUI NR.   93-99 SECTOR 6 BUCURESTI
041BC1   ROMPETROL Bacau 1 (Republicii) STR.REPUBLICII   100,BACAU BACAU BACAU
09CT1B   ROMPETROL BRAILA PIATA POPORULUI, COMISION TRADE SRL B-DUL. DOROBANTILOR   NR. 401 BRAILA BRAILA
041C01   ROMPETROL Bratianu 1 B-DUL. I.C.BRATIANU   NR.232 Constanta CONSTANTA
041PL5   ROMPETROL Ploiesti 3 (Republicii) STR.REPUBLICII,NR.138 Ploiesti PRAHOVA
041CN5   ROMPETROL CLUJ 5 VUIA STRADA TRAIAN VUIA NR   222 E,F Cluj N. CLUJ
09CTMA   ROMPETROL MANGALIA, COMISION TRADE SRL SOS. CONSTANTEI  NR.59 PARCELA 361/1DN39 Mangalia CONSTANTA
041B30   ROMPETROL Viilor (Bucuresti) SOS VIILOR, NR 67,   SECTOR5 SECTOR 5 BUCURESTI
041BZ1   ROMPETROL Buzau 1 (Industriilor) STR.INDUSTRIILOR   NR.2,BUZAU Buzau BUZAU
041AR2   ROMPETROL Arad 2 (Piata Eroilor) ARAD, PIATA EROILOR   8, JUD ARAD Arad ARAD
041C04   ROMPETROL Far Constanta (1 Mai) B-DUL. 1 MAI NR.31A Constanta CONSTANTA
041PT1   ROMPETROL Pitesti 1 (Fratii Golesti) STR. FRATII GOLESTI,   FN Pitesti ARGES
041BLS   ROMPETROL Bals (Balcescu) STR.N.BALCESCU Bals OLT
09CT10   ROMPETROL SACELE G MOROIANU, COMISION TRADE SRL SACELE NUMAR TOP   461/3 CF105717 Sacele BRASOV
041SI1   ROMPETROL A1 Cristian Stanga Autostrada A1 Orăștie   – Sibiu, km 260+160, Stanga Cristian SIBIU
041PTA   ROMPETROL Petea (Satu Mare) STR.PRINCIPALA,NR.62 Petea SATU MARE
041ORS   ROMPETROL Orastie (Unirii) DN 7 Orastie HUNEDOARA
041TI3 A1   Recas Lot 4 St km 481+646 Autostrada A1 Km   481+646 stanga Recas TIMIS
041LDS   ROMPETROL Ludus (Republicii) STR. REPUBLICII NR.68 Ludus MURES
09CT13   ROMPETROL CARACAL GENERAL MAGHERU, COMISION TRADE SRL STR.GENERAL   MAGHERU,NR.169 Caracal OLT
041MSB   ROMPETROL MIERCUREA SIBIULUI DN 1 FN MIERCUREA   SIBIULUI Miercurea Sibiu SIBIU
041SI2   ROMPETROL A1 ORASTIE-SIBIU KM 260-160 DR A1 ORASTIE-SIBIU   KM  260+160  Cristian SIBIU
041ST1   ROMPETROL FETESTI A2 DREAPTA A2 ,Sensul   BUC.-CONSTANTA ,km139 Fetesti IALOMITA
041OTP   ROMPETROL Otopeni (Sos. Bucuresti-Ploiesti) SOSEA   BUCURESTI-PLOIESTI KM 15, 280 OTOPENI ILFOV
041SC2   ROMPETROL Suceava 2 (Vuia) STR. TRIAN VUIA, FN Suceava SUCEAVA
041OLT   ROMPETROL Bujoreni Valcea Gura Vaii,   Calimanesti, Jud Valcea, Punct Ostrov Gura Vaii VALCEA
09CT5B   ROMPETROL LACU SARAT, COMISION TRADE SRL STR. PRINCIPALA FN LACUL SARAT  BRAILA
041LGJ   ROMPETROL Lugoj (Timisorii) STR.TIMISORII 151 LUGOJ TIMIS
041NT1   ROMPETROL Piatra Neamt 2 (Traian) STR.GENERAL   DASCALESCU PIATRA NEAMT NEAMT
041CRV   ROMPETROL Craiova 5 Simnic ALEEA 4 SIMNIC Craiova DOLJ
041BRS   ROMPETROL BORS SOS. BORSULUI NR.195A   BORS BORS BIHOR
041MLM   ROMPETROL Craiova 4 (Malu Mare) STR HENRY FORD, NR 12 Malu Mare DOLJ
041C09   ROMPETROL BRATIANU 2 B-DUL. I.C.BRATIANU   NR.220 Constanta CONSTANTA
041BM1   ROMPETROL Baia Mare (Decebal) BD. DECEBAL  NR.FN Baia Mare MARAMURES
041CDL   Rompetrol Codlea Codlea, Jud. Brasov,   tarla 80, parcela 987/ Codlea BRASOV
041SEC   ROMPETROL SECUIENI DE85,NR.330 Secuieni NEAMT
041B32   ROMPETROL Bucuresti Sisesti SOS. GHEORGHE IONESCU   SISEŞTI, Nr. 46-48 SECTOR 1 BUCURESTI
041TR2   ROMPETROL Targoviste 2 CALEA BUCURESTI, NR.   44 Tirgoviste DAMBOVITA
041RV2   ROMPETROL Rm. Valcea 2 (Calea Bucuresti) STR.CALEA   BUCURESTI,NR.274 RAMNICU VALCEA VALCEA
041FCS   ROMPETROL Focsani (Calea Bucuresti) B-DUL   BUCURESTI,FOCSANI Focsani VRANCEA
041IS2   ROMPETROL Iasi 2 BUCIUM,NR.3 IASI IASI
041CMM   ROMPETROL Campulung Moldovenesc STR.CALEA   TRANSILVANIEI NR.110,CAMPULUNG MOLDOVENESC  C-lung Mold. SUCEAVA
041DV5 A1   ROMPETROL Orastie Lot 8 St Autostrada A1 Km   340+500 stanga, Orastie, Hunedoara Orastie HUNEDOARA
041DV1   ROMPETROL Deva (Zarandului) CENTURA DEVA-DN7 Deva HUNEDOARA
041AR7 A1 Sagu   Lot 2 Dr ROMPETROL Autostrada A1 Km   530+536, dreapta  Sagu ARAD
041C02   ROMPETROL Lazu (DN 39D) DN 39, LAZU LAZU CONSTANTA
041COR   ROMPETROL CORUNCA STR. CORUNCA NR.314 Corunca MURES
041MOI   ROMPETROL Moinesti STR ATELIERELOR FN Moinesti BACAU
041TRG   ROMPETROL Targu Mures STR. Gh. Doja nr. 205 Tg.Mures MURES
041RO1   ROMPETROL Roman (Stefan cel Mare) STR.STEFAN CEL   MARE,FN. ROMAN NEAMT
041B33   ROMPETROL ZETARILOR Zetarilor nr. 33 SECTOR 5 BUCURESTI
041VT2   ROMPETROL Voluntari (Afumati) SOS.AFUMATI Nr.90-94 Afumati ILFOV
041B02   ROMPETROL Mihai Bravu (Bucuresti) SOSEA MIHAI BRAVU   NR.473-483 SECT 3 SECTOR 3 BUCURESTI
041BC2   ROMPETROL Bacau 2 (Stefan cel Mare) STR.STEFAN CEL MARE,   NR.66,BACAU BACAU BACAU
041TGJ   ROMPETROL Targu Jiu (Ecaterina Teodoroiu) BLD ECATERINA   TEODOROIU NR 32-38 Tg.Jiu GORJ
041B12   ROMPETROL Pantelimon (Bucuresti) VERGULUI NR.35 SECTOR 2 BUCURESTI
041OT2   ROMPETROL Otopeni 2 CALEA BUCURESTILOR   NR.253A OTOPENI Otopeni ILFOV
041SGH   ROMPETROL Sighisoara (Mihai Viteazu) STR. MIHAI VITEAZU   NR.94 Sighisoara MURES
041CN2   ROMPETROL Cluj 1 (Corneliu Coposu) STR CORNELIU COPOSU   10-12 CLUJ NAPOCA CLUJ
041ND1   ROMPETROL Nadlac 1 NADLAC,ZONA   PCTF,FN,ARAD Nadlac ARAD
041SC1   ROMPETROL Suceava 1 (1 Decembrie) B.DUL 1 DECEMBRIE   1918 Suceava SUCEAVA
041OR4   ROMPETROL Oradea 3 (Densusianu) STR. OVIDIU DESUSEANU   14-16 ORADEA ORADEA BIHOR
041CMR   ROMPETROL Comarnic (Republicii) BLD. REPUBLICII NR.2 COMARNIC PRAHOVA
09CT12   ROMPETROL ZARNESTI BRAZILOR, COMISION TRADE SRL TOHANUL VECHI ZARNESTI BRASOV
09CT8B   ROMPETROL BRASOV CRISTIANULUI 2, COMISION TRADE SRL SOS CRISTIANULUI, NR   44 Cristian BRASOV
041AR4   ROMPETROL Arad 4 (Savarsin) SAVARSIN KM 456, JUD   ARAD Savirsin ARAD
041PEC   ROMPETROL Pecica STR. 601, NR 78, loc.   Pecica, jud. Arad Pecica ARAD
041TCC   ROMPETROL TECUCI COMUNA   DRAGANESTI,JUD.GALATI Draganesti GALATI
041TM1   ROMPETROL Timisoara 1 (Cavalerie) STR.DIVIZIA 9   CAVALERIE,NR.68 TIMISOARA TIMIS
041CLN   ROMPETROL Clinceni COMUNA CLINCENI, NR.   CADASTRAL 59624 Clinceni ILFOV
041SOV   ROMPETROL SOVATA Strada Primăverii, nr   58 (DN13A) Sovata MURES
041SB2   ROMPETROL Sibiu 2 (Vasile Milea) BLVD VASILE MILEA FN Sibiu SIBIU
041AR3   ROMPETROL Arad 3 (Radnei) ARAD,CALEA RADNEI   190-192, JUD ARAD Arad ARAD
09BGIN   ROMPETROL HEI CENTURA POPESTI,BUCEGI INVEST SRL Sos  de Centura nr.31 Berceni ILFOV
041CN6   ROMPETROL JUCU Comuna Jucu, Sat Jucu   de Mijloc, Str. Drumul Tarii nr.194-198, J Jucu CLUJ
M181 TABAC   XPRESS Bucuresti Lemon Park Str. Popasului nr.   110 Voluntari ILFOV
M163 TABAC   XPRESS Constanta Toms B-DUL. TOMIS NR.391 Constanta CONSTANTA
M144 TABAC   XPRESS Ploiesti Afi STR. CALOMFIRESCU,   NR. 2 Ploiesti PRAHOVA
M101 TABAC   XPRESS Braila Retail Park Str. General Gheorghe   Avramescu nr 10E Braila BRAILA
K135 TABAC   XPRESS Sibiu 4 Str.Calea Surii Mari,   Nr. 37 Sibiu SIBIU
M073 TABAC   XPRESS Auchan Militari BD. IULIU MANIU   NR.546-560, SECT.6 SECTOR 6 BUCURESTI
M161 TABAC   XPRESS Campulung Carrefour BLD. I. C. BRATIANU,   NR. 8 C-lung ARGES
K013 TABAC   XPRESS Bucuresti Crangasi SOS. ORHIDEELOR   NR.46, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
X077 TABAC   XPRESS Bucuresti Premium Point STR. BUZESTI   NR.76-80, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
K027 TABAC   XPRESS Constanta Kaufland B-DUL. 1 DECEMBRIE   1918 NR.21 Constanta CONSTANTA
X054 TABAC   XPRESS Cluj The Office STR 21 DECEMBRIE 1989   NR 77 Cluj N. CLUJ
M136 TABAC   XPRESS Bacau Arena Mall str Stefan Cel   Mare  Bacau BACAU
K083 TABAC   XPRESS Oradea Nufarul Incinta Kaufland   Nufarului Oradea BIHOR
M061 TABAC   XPRESS Magnolia Brasov STR. CRISULUI NR. 18 Brasov BRASOV
K012 TABAC   XPRESS Bucuresti Ferentari CAL. FERENTARI NR.62,   SECT.5 SECTOR 5 BUCURESTI
M058 TABAC   XPRESS Cluj Retail Park KA STRADA ALEXANDRU   VAIDA VOIEVOD NR 59 Cluj N. CLUJ
M137 TABAC   XPRESS Braila Shopping City Str.Principala nr.4,   Sat Varsatura, Com. Chiscani Varsatura BRAILA
M102 TABAC   XPRESS Drobeta Retail Park Calea Tg.Jiului,   Nr.44 Dr.Tr.Severin MEHEDINTI
K183 Oradea   Velenta Incinta Kaufland   Velenta Oradea BIHOR
K084 TABAC   XPRESS Resita BV.MUNCII,NR.21   INCINTA KAUFLAND Resita CARAS-SEVERIN
M068 TABAC   XPRESS Bacau Auchan CALEA Republicii, Nr.   181 Bacau BACAU
M053 TABAC   XPRESS Pitesti Mall CALEA BUCURESTI, IN   INCINTA VIVO MALL Pitesti ARGES
M160 TABAC   XPRESS HUSI Calea Basarabiei, Nr.   103 Husi VASLUI
M055 TABAC   XPRESS Targoviste Carrefour BLD. REGELE   FERDINAND, NR. 6 Tirgoviste DAMBOVITA
K028 TABAC   XPRESS Roman Str. Sucedava- Artera   Ocolitoare nr. 2 Roman NEAMT
K057 TABAC   XPRESS Bucuresti Alexandriei SOS. ALEXANDRIEI   NR.152, SECT.5 SECTOR 5 BUCURESTI
M201 TABAC   XPRESS Calarasi Str. Eroilor   Revolutiei din 22 Decembrie 1989, nr. 49 Calarasi CALARASI
K025 TABAC   XPRESS Targu Jiu Str. Termocentralei   Nr. 2A Tg.Jiu GORJ
M075 TABAC   XPRESS Bucuresti Grand Arena BD. METALURGIEI   NR.12-18, INCINTA GRAND ARENA Sector 4 BUCURESTI
K033 TABAC   XPRESS Navodari KAUFLAND NAVODARI Navodari CONSTANTA
X079 TABAC   XPRESS Bucuresti Iride 2 STR. DIMITRIE POMPEIU   NR.9-9A (INTERIOR), SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
M115 TABAC   XPRESS Brasov Coresi STR ZAHARIA STANCU,   NR 1 Brasov BRASOV
K042 TABAC   XPRESS Lugoj INCINTA KAUFLAND,   CALEA TIMISORII, NR. 131 Lugoj TIMIS
K009 TABAC   XPRESS Arad Micalaca CALEA RADNEI NR.   128-130 Arad ARAD
M109 TABAC   XPRESS Bacau Carrefour Market STR. MARASESTI, NR.   98, PIATA SUD Bacau BACAU
X099 TABAC   XPRESS Bucuresti Landmark STR. VASILE   ALECSANDRI NR.4, CLADIREA B, SECT.2 SECTOR 1 BUCURESTI
M131 TARGU JIU   SHOPPING CITY STR TERMOCENTRALEI NR   10 Tg.Jiu GORJ
K021 TABAC   XPRESS Bistrita Independentei Sud BD.INDEPENDENTEI,NR.97-99 Bistrita BISTRITA-NASAUD
K005 TABAC   XPRESS Timisoara Cetate STR.GHEORGHE LAZAR -   KAUFLAND Timisoara TIMIS
M195 Sibiu   Prima Shops Calea Surii Mari   nr.39C Sibiu SIBIU
K048 TABAC   XPRESS Codlea STR VULCANULUI, NR 2A Codlea BRASOV
M146 TABAC   XPRESS Satu Mare Shopping City Strada Careiului nr   3-5 Satu Mare SATU MARE
M081 TABAC   XPRESS Targoviste Carrefour FC BLD. REGELE   FERDINAND, NR. 6, ETAJ Tirgoviste DAMBOVITA
M138 TABAC   XPRESS Pitesti Retail Park STR. PRINCIPALA, NR.   1 Geamana ARGES
M111 TABAC   XPRESS Bucuresti Drumul Taberelor 2 Str. Brasov, Nr. 25,   Sector 6 (parter) SECTOR 6 BUCURESTI
M067 TABAC   XPRESS Auchan Titan BD. 1 DECEMBRIE 1918   NR.33A, SECT.3 SECTOR 3 BUCURESTI
M117 TABAC   XPRESS Constanta Tomis Mall STR. STEFAN CEL MARE   NR 36-40 Constanta CONSTANTA
K043 TABAC   XPRESS Satu Mare Centru Str.CORVINILOR NR.1-3 Satu Mare SATU MARE
K039 TABAC   XPRESS Craiova 1 Mai STR NICOLAE IONESCU   SISESTI, NR 23, 1 MAI Craiova DOLJ
M194 Tabac   Xpress Iasi Felicia Str. Bucium nr.36 Iasi IASI
M108 TABAC   XPRESS Carrefour Braila str. Transilvaniei,   nr. 1 - 5 Braila BRAILA
K122 TABAC   XPRESS Constanta Maritimo B-DUL. AUREL VLAICU   NR.222 Constanta CONSTANTA
K041 TABAC   XPRESS Mangalia KAUFLAND MANGALIA Mangalia CONSTANTA
K036 TABAC   XPRESS Craiova - Valea Rosie CALEA BUCURESTI, NR   72, KAUFLAND Craiova DOLJ
K040 TABAC   XPRESS Ramnicu Valcea STR.BARAJULUI,NR.32-34 Rm.Vilcea VALCEA
K023 TABAC   XPRESS Campina STR. NICOLAE   BALCESCU, NR 46 Cimpina PRAHOVA
K059 TABAC   XPRESS Buzau STR. UNIRII, NR. 1 Buzau BUZAU
K087 TABAC   XPRESS Onesti STR. DOCTOR VICTOR   BABES, NR.5 Onesti BACAU
M118 TABAC   XPRESS Baia Mare Marasti STR.ALEEA MARASTI   NR.4 Baia Mare MARAMURES
K049 TABAC   XPRESS Falticeni KAUFLAND,FALTICENI,  STR ARMATEI 30 Falticeni SUCEAVA
X149 Iasi   TABAC XPRESS Campus Palas Str. Sf. Andrei nr.   39A Iasi IASI
M164 Arad   Atrium ATRIUM MALL, ETAJ 2,   CALEA AUREL VLAICU Arad ARAD
K188 TABAC   XPRESS Turnu Magurele SOS. ALEXANDRIEI, NR.   7A Tr.Magurele TELEORMAN
M203 Caracal   Senic Str. Vornicul Ureche   nr. 1 Caracal OLT
M173 Bistrita   B1 TABAC EXPRESS Calea Moldovei nr.   13A Bistrita BISTRITA-NASAUD
X071 TABAC   XPRESS Bucuresti Ana Tower BD. POLIGRAFIEI   NR.1A, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
M050 TABAC   XPRESS Brasov Carrefour CALEA BUCURESTI, NR   107 Brasov BRASOV
K186 Tarnaveni   TABAC XPRESS Str. Victoriei nr.   15A Tirnaveni MURES
M091 TABAC   XPRESS Medgidia Retail Park STR. INDEPENDENTEI   NR. 12 Medgidia CONSTANTA
K035 TABAC   XPRESS Ploiesti Sud PIATA 1 DECEMBRIE   1918, NR. 1A Ploiesti PRAHOVA
M165 Timisoara   Mosnita Str. Magdalena nr. 11 Mosnita Noua TIMIS
K190 TABAC   XPRESS BRASOV TRACTORULUI STR 13 DECEMBRIE, NR   90E Brasov BRASOV
M072 TABAC   XPRESS Botosani Uvertura Mall CALEA NATIONALA,   NR.91 Botosani BOTOSANI
K014 TABAC   XPRESS Sfantu Gheorghe STR. LUNCA OLTULUI,   NR. 4-6 Sf.Gheorghe COVASNA
M105 TABAC   XPRESS Brasov Eliana Str. Bazaltului nr.2 Brasov BRASOV
M154 Timisoara   Fun Park Calea Stan Vidrighin   nr. 7 Timisoara TIMIS
M153 SIBIU   PROMENADA ET. 1 Str. Lector nr. 1-3A Sibiu SIBIU
X066 TABAC   XPRESS Bucuresti Iride 1 STR. DIMITRIE POMPEIU   NR.9-9A, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
M151 TABAC   XPRESS Bucuresti Auchan Berceni STR. DRUMUL DEALUL   BISERICII NR.67-109, SECT. 4 Sector 4 BUCURESTI
K015 TABAC   XPRESS Gheorgheni B-dul FRATIEI NR. 44 Gheorgheni HARGHITA
K016 TABAC   XPRESS Targu Mures Orasul de Jos STR.GH DOJA NR.64-68 Tg.Mures MURES
K192 DEJ   KAUFLAND Str. Valcele nr. 2B Dej CLUJ
M076 TABAC   XPRESS Timisoara Galaxy Str.Conac Nr.55 Dumbravita TIMIS
K030 TABAC   XPRESS Iasi Pacurari KAUFLAND PACURARI Iasi IASI
M090 TABAC   XPRESS Carrefour Dorobanti CAL. DOROBANTILOR   NR.31-33, SECT.1 SECTOR 1 BUCURESTI
M078 TABAC   XPRESS Drobeta Shopping City Bld.Mihai Viteazu   nr.78 Dr.Tr.Severin MEHEDINTI
M098 TABAC   XPRESS Sibiu Promenada FC STR. LECTOR NR.1-3A   ETAJ Sibiu SIBIU
M204 Satu Mare   Shopping City 2 Str. Careiului nr. 17 Satu Mare SATU MARE
M175 Bucuresti   Cora Esplanada Soseaua Vergului nr.   20 SECTOR 2 BUCURESTI
M178 Craiova   Electroputere Str.Calea Bucuresti,   Nr.80 Craiova DOLJ
K031 TABAC   XPRESS Arad Banu Maracine STR BANU MARACINE FN Arad ARAD
K026 TABAC   XPRESS Iasi- Nicolina STR. MITROPOLIT   VARLAAM, NR. 54 Iasi IASI
K086 TABAC   XPRESS Bucuresti Tudor Vladimirescu BD. 1 MAI NR.55,   SECT.6 SECTOR 6 BUCURESTI
M208 TABAC   XPRESS Bucuresti Vitantis SOS. VITAN BARZESTI   NR. 7 Sector 3 BUCURESTI
M126 Slatina Str. Draganesti nr.   33 Slatina OLT
M170 TABAC   XPRESS Bucuresti Carrefour Vulcan Strada Mihail   Sebastian nr. 88B Sector 5 BUCURESTI
M134 TABAC   XPRESS Bucuresti Titan 3 Bulevardul 1   Decembrie 1918, nr. 33 A SECTOR 3 BUCURESTI
M147 TABAC   XPRESS Bucuresti Promenada Mall Calea Floreasca   244-246 Sector 2 BUCURESTI
M140 TABAC   XPRESS Brasov Vest Str. Bazaltului nr.2 Brasov BRASOV
M180 TABAC   XPRESS PLOIESTI PRAHOVA VALUE CENTER Piata 1 Decem.1918,   nr.1A, IN INCINTA PRAHOVA VALUE CENTER Ploiesti PRAHOVA
M156 TABAC   XPRESS Baia Mare Auchan Bulevardul Bucuresti,   nr. 144 Baia Mare MARAMURES
M100 TABAC   XPRESS Bucuresti Drumul Taberelor 1 Str. Brasov, Nr. 25,   Sector 6 (etaj)  SECTOR 6 BUCURESTI
K034 TABAC   XPRESS Galati Tiglina STR BRAILEI, NR 144 Galati GALATI
M179 TABAC   XPRESS SENIC FOCSANI Calea Moldovei nr.   18A Focsani VRANCEA
M121 TABAC   XPRESS Iasi Iulius Mall BD. TUDOR   VLADIMIRESCU, NR. 1 Iasi IASI
K011 TABAC   XPRESS Targu Secuiesc STR. CERNATULUI, FN Tg.Secuiesc COVASNA
K185 Iasi   Tatarasi Str. Aurel Vlaicu nr.   54A Iasi IASI
M132 TABAC   XPRESS Str. Alexandru Vaida   Voievod nr. 53-55 Cluj N. CLUJ
K018 TABAC   XPRESS Satu Mare STR.DRUMUL   CAREIULUI,NR.1-3 Satu Mare SATU MARE
M051 TABAC   XPRESS Piatra Neamt Shopping City Bd. Decebal nr. 79 Piatra Neamt NEAMT
M104 TABAC   XPRESS Miercurea Ciuc Retail Park STR. IANCU DE   HUNEDOARA,NR.26 Miercurea Ciuc HARGHITA
X082 TABAC   XPRESS Bucuresti Global City SOS. BUCURESTI-NORD   NR.10, VOLUNTARI, JUD. IF Voluntari ILFOV
K007 TABAC   XPRESS Curtea de Arges STR. ALBESTI, NR. 30 Curtea De Arges ARGES
M094 TABAC   XPRESS Hunedoara Supeco Str. Mihai Viteazu,   nr. 12 Hunedoara HUNEDOARA
M060 TABAC   XPRESS Bucuresti Colentina Carrefour SOS. COLENTINA   NR.426, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
M096 TABAC   XPRESS CARREFOUR ERA Soseaua Pacurari nr.   121, Incinta Carrefour ERA Iasi IASI
M171 CRAIOVA   PROMENADA Strada Calea   Severinului nr.61-63 Craiova DOLJ
K196 Tabac   Xpress Bucuresti Militari Residence Drumul Ciorogarla nr.   223 - 229 Chiajna ILFOV
M129 TABAC   XPRESS Timisoara Auchan Calea Buziasului   nr.11 Timisoara TIMIS
M119 TABAC   XPRESS Baia Mare Cosbuc STR.GEORGE COSBUC   NR.18 Baia Mare MARAMURES
M046 TABAC   XPRESS Constanta City Park B-DUL. ALEXANDRU   LAPUSNEANU NR.116C Constanta CONSTANTA
M167 Xpress   Tabac Cluj Napoca VIVO Str. Avram Iancu nr.   492 - 500 Floresti CLUJ
K200 TABAC   XPRESS BARTOLOMEU Strada Stadionului   nr. 15 Brasov BRASOV
K017 TABAC   XPRESS Hunedoara STR AVRAM IANCU NR 9A Hunedoara HUNEDOARA
M093 TABAC   XPRESS Bistrita Retail Park Calea Moldovei nr. 40   A, Bistrita, Jud. Bistrita- Nasaud Bistrita BISTRITA-NASAUD
M169 GIURGIU   RETAIL PARK Str. Nicolescu, nr.   10 Giurgiu GIURGIU
M155 Deva   Shopping City Calea Zarandului nr.   87 Deva HUNEDOARA
K202 TABAC   XPRESS Roman 2 Str. Mihai Viteazu   nr. 13 Roman NEAMT
M106 TABAC   XPRESS FOCSANI STR.BIRSEI NR.15 A Focsani VRANCEA
K197 Caracal Aleea Dragoș Vodă nr.   2 Caracal OLT
M047 TABAC   XPRESS Carrefour Militari AUTOSTRADA   BUC.-PITESTI KM NR.11,4, INCINTA CARREFOUR MILITARI Chiajna ILFOV
K044 TABAC   XPRESS Brasov Avram Iancu STR AVRAM IANCU NR 62 Brasov BRASOV
M070 TABAC   XPRESS Brasov SuperLand SOSEAUA CRISTIANULUI   NR. 107 Brasov BRASOV
X114 TABAC   XPRESS Brasov Business Park STR CAMIL PETRESCU,   NR 3 Brasov BRASOV
M069 TABAC   XPRESS Baia Mare VIVO STR.VICTORIE NR.73 Baia Mare MARAMURES
M123 TABAC   XPRESS Deva Nest Str. Zarandului   nr.65A Deva HUNEDOARA
K019 TABAC   XPRESS Suceava KAUFLAND,   SUCEAVA,  STR UNIVERSITATII Suceava SUCEAVA
M125 TABAC   XPRESS MEDIAS SOSEAUA SIBIULUI  Medias SIBIU
X128 TABAC   EXPRESS Bucuresti J8 Strada Jiului nr. 8,   SECT 1, BUCURESTI SECTOR 1 BUCURESTI
K187 TABAC   XPRESS RESITA 2- Lunca Bd. Revolutia din   Decembrie, nr. 1 Resita CARAS-SEVERIN
M064 TABAC   XPRESS Suceava Shopping City Str. Calea Unirii nr.   27 B Suceava SUCEAVA
K004 TABAC   XPRESS Timisoara Fabrica STR. MIHAIL   KOGALNICEANU, NR. 11-15 Timisoara TIMIS
M141 TABAC   XPRESS Bucuresti Auchan Vitan Calea Vitan, Nr.236,   Sector 3 SECTOR 3 BUCURESTI
M065 TABAC   XPRESS Oradea ERA Shopping Park Incinta Complex   Comercial Era Shopping Park Oradea Oradea BIHOR
M159 TABAC   XPRESS Baia Mare Vivo 2 Strada Victoriei nr.   73 Baia Mare MARAMURES
M168 Targu   Mures Auchan TABAC XPRESS B-DUL 1 DECEMBRIE   1918 NR.291 Tg.Mures MURES
M112 TABAC   XPRESS Sfantu Gheorghe Carrefour Str. Lunca Oltului   nr.10-13 Sf.Gheorghe COVASNA
M148 Timisoara   Sud Plaza Strada Maresal   Constantin Prezan Timisoara TIMIS
K003 TABAC   XPRESS Sibiu Strand str.Sos.Alba Iulia   nr.40 ( incinta Kaufland ) Sibiu SIBIU
K199 Barlad republicii nr 320 Birlad VASLUI
M120 TABAC   XPRESS Buzau Shopping City Bd. Unirii nr.232 Buzau BUZAU
M133 Craiova   Auchan Strada Calea   Severinului nr.15 Craiova DOLJ
M166 TABAC   XPRESS Constanta Vivo Bulevardul Aurel   Vlaicu nr. 220 Constanta CONSTANTA
K022 TABAC   XPRESS Pitesti Razboieni STR. EXERCITIU, NR.   216 Pitesti ARGES
M139 TABAC   XPRESS Brasov Coresi 2 STR ZAHARIA STANCU,   NR 1 Brasov BRASOV
M198 Afi Arad CALEA AUREL VLAICU,   NR 14 Arad ARAD
K193 TABAC   EXPRESS Bucuresti Straulesti Sos. Bucuresti -   Targoviste nr. 50 A, sector 1, Bucuresti Sector 1 BUCURESTI
M062 TABAC   XPRESS Carrefour Ploiesti DN 1B, NR. 915A, LA   KM 6 Blejoi PRAHOVA
K001 TABAC   XPRESS Barbu Vacarescu BD. BARBU VACARESCU   NR.120-144, SECT.2 SECTOR 2 BUCURESTI
M097 TABAC   XPRESS Sibiu Promenada STR. LECTOR NE.1-3A   PARTER Sibiu SIBIU
K029 TABAC   XPRESS Brasov CALEA BUCURESTI NR   112 Brasov BRASOV
K024 TABAC   XPRESS Piatra Neamt Str. Obor 2A Piatra Neamt NEAMT
M142 TABAC   XPRESS Bucuresti Auchan Crangasi Bd. Constructorilor,   nr. 16 A, Sector 6, Bucuresti SECTOR 6 BUCURESTI
M162 TABAC   XPRESS Oradea Supeco Strada Corneliu   Coposu nr. 10 Oradea BIHOR
K189 TABAC   XPRESS Moreni STR. 22 DECEMBRIE   1989, NR. 28 Moreni DAMBOVITA
K056 TABAC   XPRESS Braila Mecanizatorilor STR MECANIZATORILOR,   NR 4 Braila BRAILA
M116 Timisoara   Auchan Calea Aradului nr. 56   A Timisoara TIMIS
M124 TABAC   XPRESS Timisoara Iulius Piața Consiliul   Europei nr.2 Timisoara TIMIS
M113 TABAC   XPRESS Carrefour Cluj STRADA CALEA FLORESTI   NR 56 Cluj N. CLUJ
M209 Iasi   TABAC XPRES Palas Strada Palas nr. 7A Iasi IASI
M074 TABAC   XPRESS Ramnicu Valcea Centru Str. General Magheru   nr 13-15 Rm.Vilcea VALCEA
M092 TABAC   XPRESS Bucuresti Pipera Plaza SOS. BUCURESTI NORD   NR.14, VOLUNTARI, JUD. IF Voluntari ILFOV
M130 TABAC   XPRESS Turda Auchan Strada Stefan Cel   Mare nr 19 Turda CLUJ
M052 TABAC   XPRESS Galati Shopping City Bulevardul George   Cosbuc, nr. 251 Galati GALATI
K037 TABAC   XPRESS Fagaras STR TUDOR   VLADIMIRESCU, NR 85-87 Fagaras BRASOV
K002 TABAC   XPRESS Caransebes Incinta Kaufland Caransebes CARAS-SEVERIN
K038 TABAC   XPRESS Targoviste Micro BLD. UNIRII, NR. 18 Tirgoviste DAMBOVITA
M150 TABAC   XPRESS Constanta Auchan SOS. MANGALIEI   NR.195A Constanta CONSTANTA
K006 TABAC   XPRESS Sebes STR. INDUSTRIILOR,   NR. 2 - INTERIOR KAUFLAND Sebes ALBA
M127 TABAC   XPRESS BM RETAIL PARK BD. UNIRII, NR. 21 Baia Mare MARAMURES
K085 TABAC   XPRESS Arad Sega CALEA AUREL VLAICU,   NR 139-151 Arad ARAD
M103 TABAC   XPRESS Oradea Nest STR. BORSULUI, NR. 2C Oradea BIHOR
M158 TABAC   XPRESS Moreni Retail Park STR. CRINULUI, NR. 2 Moreni DAMBOVITA
K008 TABAC   XPRESS Braila 1 Mai BDUL DOROBANTILOR, NR   413 Braila BRAILA
K032 TABAC   XPRESS Iasi- Alexandru cel Bun STR PAVLOV NR 14 Iasi IASI
M182 TABAC   XPRESS Targoviste Muntenia Center BLD. INDEPENDENTEI,   NR. 1 Tirgoviste DAMBOVITA
K080 TABAC   XPRESS Bacau 3 Str.Narciselor nr.17 Bacau BACAU
M045 TABAC   XPRESS Baia Mare Carrefour STR.BD.BUCURESTI   NR.53 Baia Mare MARAMURES
M143 TABAC   XPRESS Bucuresti Auchan Titan 2 B-dul 1 Decembrie   1918 nr. 33 A  SECTOR 3 BUCURESTI
M177 DEJ   CARREFOUR STR UNIRII NR 2 Dej CLUJ
K088 TABAC   XPRESS Miercurea Ciuc STR. LUNCA MARE NR.15 Miercurea Ciuc HARGHITA
M152 TABAC   XPRESS Oradea Crisul Strada Republicii nr.   30 Oradea BIHOR
X063 TABAC   XPRESS Timisoara City Str. Coriolan   Brediceanu nr. 10, cladirea B. Timisoara TIMIS
M095 TABAC   XPRESS Bucuresti Veranda STR. ZIDURI MOSI   NR.23/INCINTA VERANDA MALL, SECT.2 Sector 2 BUCURESTI
M145 TABAC   XPRESS Auchan Satu Mare Drumul Careiului,   DN19, Nr. 77-79 Satu Mare SATU MARE
M172 TABAC   XPRESS Ramnicu Valcea Winmarkt Calea lui Traian 127 Rm.Vilcea VALCEA
K010 TABAC   XPRESS Tecuci STR.PRINCIPALA Tecuci GALATI
M157 SLATINA   SENIC Strada Varianta Oituz   nr.21 Slatina OLT
M176 TABAC   EXPRESS Bistrita OK Strada Drumul Cetatii   nr. 85 Bistrita BISTRITA-NASAUD
M207 AFI   BRASOV Bd. 15 Noiembrie, Nr.   78 BRASOV BRASOV 
K020 TABAC   XPRESS Targoviste Centrum STR. LOCOTENENT   STANCU ION, NR. 2C Tirgoviste DAMBOVITA
K191 TABAC   XPRESS Targoviste Magrini Aleea Manastirea   Dealu nr. 2C Tirgoviste DAMBOVITA
K216 Nasaud   Tabac Xpress Str. Rahovei, Nr. 3 Nasaud BISTRITA-NASAUD
DANNY   & BASHIR BDUL. REPUBLICII, NR 8, BL 33,   SC B Ploiesti PRAHOVA
MICOS SOS. NORDULUI, NR 1 Ploiesti PRAHOVA
DIM   IZAMI STR.AL.I.CUZA,NR.72 CAMPINA PRAHOVA
APOSTROPHE   MERCUR Str. Victoriei, Nr. 1 Ploiesti PRAHOVA
ELIODAN   BIG PIATA 1 DECEMBRIE 1918;NR.4 -   CENTRUL COMERCIAL BIG; Nr. 4 Ploiesti PRAHOVA
ELIODAN   HOTEL PRAHOVA STR. DOBROGEANU GHEREA Ploiesti PRAHOVA
ELIODAN BDUL REPUBLICII, NR 17-25,   COMPLEX OMNIA Ploiesti PRAHOVA
ELIODAN   OMNIA BDUL REPUBLICII, NR 15, WINMARKT   OMNIA Ploiesti PRAHOVA
R&C   TDR Str. Mihai Eminescu, Nr8 Ploiesti PRAHOVA
ROBAND 2 TUDOR VLADIMIRESCU 23,OLTENITA,   CALARASI OLTENITA CALARASI
TURIST   SERVICE FRUMUSANI STR.BUCURESTI , NR.100 Frumusani CALARASI
MARCLAR   POP 2 STR PRINCIPALA NR 52 Chirnogi CALARASI
ECANDO B-DUL.MATEI BASARAB,BL.160 Slobozia IALOMITA
UNIVERSAL   POP MARKET STR.IANACHE NR 58 SLOBOZIA IALOMITA
COSMINEXIM STR.CUZA VODA NR.9 BIS Slobozia IALOMITA
ANNE'S   AVANGARD SHOP STR. DRUMU TABEREI NR. 98 Bucuresti BUCURESTI
PROXIMAG   SRL DRUMUL OSIEI Chiajna BUCURESTI
IMPULS   EURO CONCEPT SRL STR. REZERVELOR NR. 80A Chiajna ILFOV
CIMEDUMIH   LUCURY SRL Bulevardul Regina Maria   (Kogalniceanu), sector 5 Bucuresti Sector 5 BUCURESTI
PETRINA   TABAC PRELUNGIREA FERENTARI NR 110,   SECT 5 Bucuresti BUCURESTI
SNAE   BUSINES SRL B-dul Schitu Magureanu nr.3 Bucuresti BUCURESTI
TREND   ENERGY SRL Sos. Bucuresti-Domnesti nr.59 Bucuresti ILFOV
TUDOR S.   PETRUTA INTR. N. IORGA NR.7 Chiajna ILFOV
CRIANA   GAS SOSEAUA ALEXANDRIEI, NR. 6 Cornetu ILFOV
MOCCA   TRANS B-DUL IULIU MANIU, NR. 16 BUCURESTI BUCURESTI
PRONTO   AUGUST IULIU MANIU STR. FABRICII, NR. 7, SECTOR 6 Bucuresti BUCURESTI
ANNE"S   INFINITY BEST BLV.TIMISOARA NR.101V P. BL.C   SC.A Sector 6 BUCURESTI
ANABIA   RED MARKET CALEA RAHOVEI, NR 358 Sector 5 BUCURESTI
FUM   TABACCO RAHOVA sos Alexandriei BUCURESTI BUCURESTI
SUPERB   KIDS SOS.ALEXANDRIEI 98,SECT 5 BUCURESTI BUCURESTI
DVD   MASTER BLD.BUCURESTI,BL.54/2D,PARTER Giurgiu GIURGIU
DVD   MASTER 2 SOS BUCURESTI, BL B5/2D, SC C,   ET 3, AP 45 Giurgiu GIURGIU
CASANOVA STR. PIATA GARII, NR. 4 Giurgiu GIURGIU
CYS   MARKET LITORAL C-TA B-DUL MAMAIA Constanta CONSTANTA
ALIMENT   INTERNATIONAL SRL B-DUL MAMAIA, NR.57 Constanta CONSTANTA
TYHEA   MARKET STR. SENTINELEI NR.43, PALAZU   MARE Constanta CONSTANTA
GEORGIS   INTERNATIONAL STR. DUMITRU MARINESCU NR.32 CONSTANTA CONSTANTA
DALIMAR   EXPERT BULEVARDUL AUREL VLAICU , NR.237 Constanta CONSTANTA
UVERTURA   CONSTANTA TOMIS B-DUL TOMIS, NR.137 Constanta CONSTANTA
COMSTAR-VALY   1 STR. ALBATROS NR.140 MANGALIA CONSTANTA
LORIN   MODERN ONSTANTA, SOS MANGALIEI 187,   SPATIU COMERCIAL, BLOC 2, AP 22 Constanta CONSTANTA
QUADRO   TERM BRATIANU B-DUL. I.C.BRATIANU NR.61A Constanta CONSTANTA
CAMPUS   USAMV COMPLEX Complex Agronomie Bucuresti BUCURESTI
SUPERMARKET   ODAII STR. STEFAN CEL MARE NR.23L   OTOPENI ILFOV Otopeni BUCURESTI
SACOMA BLV. ION MIHALACHE NR.343 SECTOR   1 Bucuresti ILFOV
LA PAPA   HAP BCR BD. REGINA ELISABETA, NR 7-9,   SECTOR 3 BUCURESTI BUCURESTI
COM   SANDOINA CALUL BALAN STR.HALELOR NR.3,SECT.3 Bucuresti BUCURESTI
HORECA   BAUTURI 5 IQOS GT BDUL NICOLAE TITULESCU NR 39-49 Bucuresti BUCURESTI
ANDREEA   DARYA SHOP 1 STR. POPA NAN NR. 55, SECTOR 2 Bucuresti BUCURESTI
ACTUAL   HIPER SUPERMARKET SRL STR. PIATA SF STEFAN 17 Sector 2 BUCURESTI
AEDEMIA   CO SRL STR. ITCANI, NR. 10A Bucuresti BUCURESTI
EU WIFI SOS PANTELIMON NR 74 Bucuresti BUCURESTI
COSTIMAR CHISINAU NR. 10 BUCURESTI BUCURESTI
FOCUS   ACTIV DISTRIBUTION-VAPEOLOGY BULEVARDUL LACUL TEI 121 Sector 2 BUCURESTI
SO SHOP   MARKET 2 STR MIHAI VITEAZUL, BL6, PARTER Craiova DOLJ
SO SHOP   MARKET STR MIHAI VITEAZUL, NR.1, ZONA   CENTRU-MUZEUL DE ARTA Craiova DOLJ
MIHAELASEM STR NICOLAE TITULESCU, NR.217,   ZONA SCHMIT Craiova DOLJ
DIRECT   PLAY A I CUZA STRADA BRAZDA LUI   NOVAC,NR.64,BLOC C4,SCARA B,PARTER Craiova DOLJ
DIRECT   PLAY C BUCURESTI STR. CALEA BUCURESTI, NR.70 Craiova DOLJ
MED   COPY&STORE STR PETRU RARES, NR 19 Craiova DOLJ
BEST PAY   QUICK - P.Ispirescu STR PETRE ISPIRESCU, NR.44, CRT   ROVINE, ZONA Craiova DOLJ
GIUROIU   I.E. IONUT ALEXANDRU Str. Girlesti, nr. 86 Craiova DOLJ
NOVARIS   ENERGY STR MIHAIL CERCHEZ, NR 1A, PIATA   BRAZDA Craiova DOLJ
SPECIAL   POINT STR.LIBERTATII BL. FA15, SC   E,AP.1,PARTER Slatina OLT
DOLGAS   ROMPETROL CARACAL STR. VORNICU URECHE NR.7 Caracal OLT
VALDI&CO STR. ANTONIUS CARACALLA   NR.PARTER BL.A Caracal OLT
ARIONA   SRL STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.250 Rm.Vilcea VALCEA
MAIO   IMPEX STR.CALEA LUI   TRAIAN,NR.193,BL.FILIPIN,SC.4,AP.2 Rm.Vilcea VALCEA
GIAPOP STR.MIHAI EMINESCU/COMPLEX   TIC-TAC Rm.Vilcea VALCEA
METIS STR.PLEVNEI,NR.1A Lupeni HUNEDOARA
ASM OIL-   BD. TRAIAN partener Rompetrol BD. TRAIAN, NR. 7C Hunedoara HUNEDOARA
N&G   MARKET GAMA DIVERS STR. BANAT, BL. B11, PARTER. Pitesti ARGES
SIMBOL   LINE - 1 STR. RAZBOIENI, NR. 2G Pitesti ARGES
SIFCOMAR   BEST - MAGAZIN CARTIER RAZBOIENI,IZVOR Pitesti ARGES
VACANTA   TUR COMERT STR. BUCURESTI, FN Alexandria TELEORMAN
MARKET   UNU MAI STR. DUNARII, STATIE 1 MAI Alexandria TELEORMAN
BUJOR   AGRA-TURNU MAGURELE SOS. TURNU MAGURELE, STATIE   AUTOBUZ Alexandria TELEORMAN
IVANOV   COM STR. DUNARII Rosiori De Vede ROSIORI DE VEDE
OCTANO   DOWNSTREAM DN 7, KM 132+560 Draganu Olteni ARGES
CONCRET   A.M.D.SERVCOM 2005 BLD. BASARABILOR, COMPLEX SF.   GHEORGHE Curtea De Arges ARGES
HAPPY   ROMIRA FAMILY STR ARDEALULUI BL 3 SC C PARTER Caransebes CARAS SEVERIN
YENDISNIC   SRL STR.ARDEALULUI,NR.5 Caransebes CARAS SEVERIN
LA OSANU   MINTENAS SRL STR LIBERTATII NR 6A Otelu Rosu CARAS SEVERIN
GAZZOLI   MARLUK RESITA Resita CARAS SEVERIN
DOMINION   2 REPUBLICII NR 6 Resita CARAS SEVERIN
ROMPETROL   RACASDIA DN 57 Racasdia Racasdia CARAS SEVERIN
STARLIS   ROVINARI STR 22 DECEMBRIE 1989,NR 18 Rovinari GORJ
GIULIANO   1 TG   JIU,STR.VICTORIEI,BL.25,PARTER Tg.Jiu GORJ
GIULIANO   2 TG JIU,STR.VICTORIA,BL.84,PARTER Tg.Jiu GORJ
EL MAREX STR CRISAN NR 59 Dr.Tr.Severin MEHEDINTI
TAI-PAN STR SPLAI MIHAI VITEAZUL NR 67 Dr.Tr.Severin MEHEDINTI
WORLD   SPEED IQOS GT STR. HORIA NR 2 Dr.Tr.Severin MEHEDINTI
BARIL   FORTE - TIMISOARA STR. A. IANCU, NR. 16 Timisoara TIMIS
ANG   ROBBERTO MARKET STR. GH. LAZAR COLT CU TIMIS TIMISOARA TIMIS
ARAL SIB   TORONTALULUI CALEA TORONTAL, NR.102 TIMISOARA TIMIS
LUANGI   CAKES & FOOD str. Vezuviu, nr. 21, jud. Arad Arad ARAD
A.C.A   EUROPET SPAM TIMISORII CALEA TIMISORII NR.49 Arad ARAD
A.C.A   EUROPET SPAM CALEA ROMANILOR NR 35-37 Arad ARAD
JET   DIESEL 6 VANATORI STR.CALEA 6 VANATORI NR.55 Arad ARAD
JET   DIESEL ENERGY SRL STR.SCOALEI NR 2 Arad ARAD
TOBACCO   VLAICU ARAD, CALEA AUREL VLAICU, NR   121-125, JUD ARAD Arad ARAD
DRAKAR   NOIR BENZINARIE ARAD, STR TRIBUNUL CORCHES, NR   2A, JUD ARAD ARAD ARAD
RECORD   CENTER IQOS GT ARAD, BLD. REVOLUTIEI NR.95, JUD   ARAD ARAD ARAD
LIDERPAN   SWEET B-dul Revolutiei, nr. 23, ap. 2 Arad ARAD
AMIGO LN ARAD, BLD. REVOLUTIEI NR.24, JUD   ARAD ARAD ARAD
BIGAA   NEW MARKET Pecica STR. 2 NR. 179 Pecica ARAD
EURO-RIVA   13 LUPENI,STR.6 AUGUST,NR.7 Lupeni HUNEDOARA
BARIL   FORTE -LUPENI DN 66 A Lupeni HUNEDOARA
EURO-RIVA   10 LUPENI,STR.6 AUGUST,NR.7 Petrosani HUNEDOARA
GAM FOOD B-DUL 22 DECEMBRIE BL.4 -PARTER Deva HUNEDOARA
MC   AKCENT Hunedoara BD TRAIAN /NR.1A Hunedoara HUNEDOARA
ALL   PACIN ONE B-DUL DACIA NR.35 Hunedoara HUNEDOARA
VICCOMGRUP STR. GEN. PRAPORGESCU, NR. 25 Tr.Magurele TURNU MAGURELE
AMMY   ADELMAR - CHIMIEI STR. CHIMIEI, NR. 21C Tr.Magurele TURNU MAGURELE
RADIO-TAXI STR. DACIA NR. 69 Brasov ARGES
ADISON   FOTO-VIDEO STR VULTURULUI, NR 16A Brasov ARGES
GLADIOLA-GARDA STR. CALEA BRASOVULUI, NR. 18A C-lung ARGES
PICAMERONII-CERES BLD. REPUBLICII, NR. 86, BL.   SARMIS, PARTER Pucioasa DAMBOVITA
PICAMERONII   - MAGAZIN PIATA CARTAXO PUCIOASA DAMBOVITA
AMF GAZ CALEA CAMPULUNG, NR. 172 Tirgoviste DAMBOVITA
CELLY   CONCEPT-EGALITATII STR. EGALITATII, NR. 37 Pitesti ARGES
COMALIMENT   GRUP 2000 STR. CALEA BUCURESTI, BL. U2,   PARTER Pitesti ARGES
CRI-MAR   DISTRIBUTION PARK-PRIBOIENI STR. PRINCIPALA, FN Priboieni ARGES
SELF   TRADING PETROGAZ STR. PRINCIPALA, FN V.Ursului ARGES
SINKOMAR   ALIMENT SRL STR. EREMIA GRIGORESCU, BL. P1,   PARTER Pitesti ARGES
SELF   INTERNATIONAL TRADING INVEST SRL STR. DEPOZITELOR, NR. 19 Pitesti ARGES
SERVCOMEX   GRUP TOTAL - PETRE ZUGRAVU STR. PETRE ZUGRAVU, FN Mioveni ARGES
ESO   DUMBRAVITA IQOS GT STR CONAC NR 17 DUMBRAVITA TIMIS
ESO   LIPOVEI STR. SFINTII APOSTOL PETRU SI   PAVEL, NR. 36 Timisoara TIMIS
ILCO   GROUP STR. BATRANA, NR. 208 Giarmata TIMIS
ESO   SACALAZ STR. WOLFSBERG, NR. 2A Sacalaz TIMIS
ESO   GIROC IQOS GT CALEA TIMISOAREI NR 77 Giroc TIMIS
BARIL   FORTE SAG STR PRINCIPALA - STATIE PECO Sag TIMIS
ESO   MOSNITA NOUA STR. PRINCIPALA 2A Mosnita Noua TIMIS
URSULESCU   1 STR.DALIEI,NR.13 TIMISOARA TIMIS
CABA MUR STR. L REBREANU, COLT CU   MARTIRILOR, AMPLASAMENTUL NR. 5 TIMISOARA TIMIS
ESO EFIX STR GUSTERITEI NR 21-23 Sibiu SIBIU
ALIMENTARA   LCM RAHOVEI STR RAHOVEI NR 45 Sibiu SIBIU
ALETONY   DISTRIBUTIE STR. STEJARULUI NR.101 AP.1 Cisnadie SIBIU
MONOTECH   YANIS STR MOTILOR, BL S1H Alba Iulia ALBA
MURESUL   DRAMBAR - DOINEI STR. DOINEI, NR. 1 Alba Iulia ALBA
MURESUL   DRAMBAR - SEDIU STR Tudor Vladimirescu nr 48 Alba Iulia ALBA
OCTANO   SAROS DN 14, STR. PRINCIPALA NR.1 Saros Pe Tirnave SIBIU
PADIMAR   MEDIAS MEDIAS, STR IACOB PISO NR 21 Medias SIBIU
LILIACUL   LA DOI PASI STR. 1DECEMBRIE NR.22 Agnita SIBIU
VALYS   MAREL STR VALEA ALBA NR 30 Busteni PRAHOVA
APOSTROPHE   BUSTENI B-DUL LIBERTATII NR. 85,CENTRU   COMERCIAL COSTILA Busteni PRAHOVA
BRO MATE   SQUAD 2 STR SFINTII CONSTANTIN SI ELENA,   NR 23 (ECOVILA) Sinpetru BRASOV
BRO MATE   SQUAD 5 STR REPUBLICII, NR 188 Sinpetru BRASOV
ALIMENTARA   LCM BD-UL VICTORIEI BD-UL VICTORIEI Sibiu SIBIU
ALDICOM   TOTAL STR. IOSIF VELCEANU NR.30 Sibiu SIBIU
BAMT   GRUP CENTRU PIATA MARE NR.14 Sibiu SIBIU
SYLVANIA STR. PRINCIPALA NR.168 Sovata MURES
RAPSODIA   COM B-DUL UNIRII NR.57 Reghin MURES
DOI   PITICI STR,PETRU MAIOR NR.14 Reghin MURES
ALDOMOL   REDNAX SHOP PIATA TRANDAFIRILOR, NR. 36 Tg.Mures MURES
TUIA   CENTRU STR. BARTOK BELA NR.1-3 Tg.Mures MURES
TOP   DRINKS MURES STR.BOLYAI FARKAS NR.1E Tg.Mures MURES
CAMRA   COM MINIMARKET STR. PRINCIPALA NR.164 Sincraiu Mures MURES
NON STOP   PATITRANS Str. Lunga Nr. 6 Brasov BRASOV
LIBRARIA   TRANSILVANIA COLINA UNIVERSITATII, CAMIN 16 Brasov BRASOV
PRAVALIA   CU LICORI PIATA SFATULUI Piata sfatului Nr. 5 Brasov BRASOV
TABAC   TOAMNEI Toamnei 15, Bl 5, sc.A, parter,   ap 1 Brasov BRASOV
MARYLAND STR.HARMANULUI NR.60 Brasov BRASOV
AMIGO   MARKET DISCOUNT STR. LEMNARILOR NR.1/A OdorheiuSecuiesc HARGHITA
NIKOTIN   2018 Odorheiu Secuiesc, Str Pietroasa   Nr 15 OdorheiuSecuiesc HARGHITA
STEJAR   LUPENI LUPENI NR. 566/E Lupeni HARGHITA
AMIGO   MARKET TUDOR STR. FRATIEI  NR.26 Miercurea Ciuc HARGHITA
AMIGO   MARKET PENGE PIATA MAJLATH GUSZTAV KAROLY   NR.4 Miercurea Ciuc HARGHITA
AMIGO   MARKET BUCIN STR. BUCIN NR 19 Gheorgheni HARGHITA
MERKUR   SF.GHEORGHE STR. BANKI DONATH NR. 29 Sf.Gheorghe COVASNA
ALFA-COM STR.CURTEA 23 NR.1 Tg.Secuiesc COVASNA
AMIGO   MARKET SFANTU GHEORGHE STR. LIBERTATII NR 7 Sf.Gheorghe COVASNA
CENTER   MARKET GHIMBAV STRADA SCOLII NR 2C Ghimbav BRASOV
AUF DEN   MARKT STR. CRIZANTEMEI FN Ghimbav BRASOV
PINORIA   COM STR. MUNTISOR,NR.18B CODLEA BRASOV
CLARUS   HQ PIATA 16 FEBRUARIE 2 DEJ CLUJ
ROBIN   FOREST STR PRINCIPALA FN Apahida CLUJ
FUL MGA STR ROAMANA NR 3B Gherla CLUJ
BAM   MARKET 6 STR MEHEDINTI NR 86 Cluj N. CLUJ
BAM   MARKET STR BATOZEI NR 18 CLUJ NAPOCA CLUJ
MYG   COMPROD STR OBSERVATORULUI FN CLUJ NAPOCA CLUJ
RAGUSA   SRL STR DOROBANTILOR NR 5 CLUJ NAPOCA CLUJ
GTV STR MATEI CORVIN NR 14 Cluj N. CLUJ
Top   Drinks 3 STR REGELE FERDINAND FN(INCINTA   CENTRAL) CLUJ NAPOCA CLUJ
COLETTE   BACIU STR CALEA BACIULUI NR 28 B Cluj N. CLUJ
TETA   MINISHOP STR TAIETURA TURCULUI NR 47 PARC   INDUSTIAL TETAROM Cluj N. CLUJ
MAVIOS   HQ STR DUNARII NR 78 AP 1 CLUJ NAPOCA CLUJ
ESO   PETROL TURDA STR CALEA VICTORIEI NR 61 Turda CLUJ
TODA   PRESS STR BAII FN Cimpia Turzii CLUJ
SIO   SPEED MARKET STRADA PRINCIPALA NR 55 Mihai Viteazul CLUJ
JOKE BD. BUCURESTI  NR.35 A Baia Mare MARAMURES
TYA&ARIS BLD. UNIRII, NR. 11 Baia Mare MARAMURES
OCTANO   DOWNSTEAM SOMCUTA MARE STR. CIOCARLIEI, NR. 1 Somcuta Mare MARAMURES
ROYAL   SHOP HQ PIATA REVOLUTIEI  NR.5 BAIA MARE MARAMURES
MINION   FACTORY STR. ALEXANDRU ODOBESCU  NR.2 Baia Mare MARAMURES
BJD STR. PIATA REVOLUTIEI  NR.5 Baia Mare MARAMURES
PANALMA STR. VASILE LUCACIU NR.99 Baia Mare MARAMURES
NEIRA   BECLEAN STR. SIEULUI NR. 2 Beclean BISTRITA
ELECTRO   RADIO STR. MIHAIL KOGALNICEANU  NR.1 Beclean BISTRITA
SOLO TIM   NON STOP STR. NASAUDULUI NR. 1 BISTRITA BISTRITA
CHIS   GRIGORITA 2 STRDRAGOS VODA NR 1 SIGHET MARAMURES
RUS   (CHIOSC) STR. 22 DECEMBRIE 1989  NR.16 VISEU DE SUS MARAMURES
GRAB-TEL   NON STOP STR. LIBERTATII  NR.60 Borsa MARAMURES
TARGET P-TA LIBERTATII,NR.14 Satu Mare SATU MARE
MINIMARKET   ORA H STR. HORIA NR.2 Satu Mare SATU MARE
RIO   CAREIULUI DRUMUL CAREIULUI NR 78 Satu Mare SATU MARE
VETI ZALAU,STR.METEOROLOGIEI   NR.7,BL.GD7,PARTER Zalau SALAJ
ABC   ALMAR ZALAU,BVD.M.VITEAZUL,NR.18,BL.A96,SC.B Zalau SALAJ
CRETIU   MARIA 28/A/2 Hereclean SALAJ
SELECT 3 CALEA REPUBLICII NR. 95 MARGHITA BIHOR
PETRU   EXIM SRL SANTANDREI SANTANDREI NR 392 Sintandrei BIHOR
LAZA   JUDECATORIE PARCUL TRAIAN, NR.1, JUDECATORIE Oradea BIHOR
SABOMAG   UNIRII Piata Unirii Nr. 6 Oradea BIHOR
LAGYAN STR. REPUBLICII NR. 13 Oradea BIHOR
SABOMAG   ALECSANDRI STR. VASILE ALECSANDRI NR.11 Oradea BIHOR
NICO   MARCHET STR. HOREA NR.24 BEIUS BIHOR
BALAN   CONCEPT STR. 13 SEPTEMBRIE 14/A Stei BIHOR
PASHIR STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 81 BEIUS BIHOR
SOFANY Piata Eminescu/Fundatie IASI IASI
BARTON 1 HANCIU,NR.10-12 IASI IASI
TEC SOS PACURARI NR 97 Iasi IASI
TRANS   OIL ROSSETI C.A.ROSETTI,STR.,NR.36 Iasi IASI
TRANS   OIL METALURGIE STR. VASILE LUPU, NR. 135 Iasi IASI
TRANS   OIL BOHOTIN SAT BOHOTIN, COM RADUCANENI Raducaneni IASI
TIBINKO   TRADE POITIERS, B-DUL., NR.20, BL.750,   SC.D., PARTER IASI IASI
CONCEPTGLO   PODU ROS NATIONALA SOS, STATIE RATP PODU   ROS Iasi IASI
MATPAD   FAMILY CUG SAT VALEA ADANCA,COM MIROSLAVA,   NR 7A,JUD IASI Iasi IASI
LORIMER   6 Str. STEFAN CEL MARE SI SFANT;   Nr. 10; BLOC P1 ; PARTER; PASCANI Pascani IASI
LORIMER   2 ESPLANADA CENTRU ESPLANADA, PASCANI Pascani IASI
BUZI   COMERCIAL STR ECATERINA TEODOROIU BL   5PARTER TG FRUMOS IASI
AMY   & NATY SOLUTON SRL STR VICTORIEI, BL 15 Rm.Sarat BUZAU
AMY   & NATY SOLUTON SRL STR. INDEPENDENTEI, BL.G1SC.A,   AP.2 Buzau BUZAU
TRITON   ORIZONT B-DUL UNIRII, BL D5 Buzau BUZAU
COMOROFCA   BLOC Buzaului/Bloc B30 Parter BRAILA BRAILA
CORIMI   PROD CALEA CALARASILOR NR.54,BLOC   3,PARTER Braila BRAILA
LIQUOR   STORE BRAILA Calea Calarasilor, nr 39 Braila BRAILA
CORAL   COM SERV IMPEX SRL. STR. TECUCIUL NOU, NR. 127 Tecuci GALATI
TECU   ROSU RINASTI SRL str Gh Petrascu 25 B Tecuci GALATI
RAINIC   STORE SRL. str. ION POPOVICI, TECUCI Galati GALATI
DAVID   DEE BRAILEI COMPLEX POTCOAVA GALATI GALATI
LIQUOR   STORE BRAILA STR BRAILEI, NR 54 Galati GALATI
VICALCRIS   Best 3 Str. Domneasca, Nr. 71, Bl C1,   Parter Galati GALATI
IOSEMARKET   MARKET B-DUL DOROBANTILOR   NR.623,BL7,PARTER BRAILA BRAILA
IULOPRI   SRL STR. NICOPOLE NR. 190 Braila BRAILA
NICOMAR STR. INDUSTRIEI C/C STR. CUCULUI BRAILA BRAILA
ROLINA STR. BUCOVINA, NR.15 BOTOSANI BOTOSANI
OVISIM   MARKET 9 ALEEA CURCUBEULUI, NR.11 Botosani BOTOSANI
OVISIM 1 CALEA NATIONALA NR 107 Botosani BOTOSANI
TEMPO   MARKET SRL Str. Florilor   10H5    -   Sfântu Ilie Suceava SUCEAVA
RODISTROM STR.STEFAN CEL MARE,NR.34 IPOTESTI SUCEAVA
TAVI   ALEX BUN STR.ALEXANDRU CEL BUN,NR.45A SUCEAVA SUCEAVA
EMILEMA   VOLOVAT SAT VOLOVAT COMUNA VOLOVAT NR   1503 Volovat SUCEAVA
UNION   CONSTRUCTION SAT HORODNIC DE JOS,COMUNA   HORODNIC,NR 794 JUDET SUCEAVA Horodnic De Jos SUCEAVA
PETROL   OCTANO STR.PRINCIPALA, FN Darmanesti SUCEAVA
MINI   STOP 24 B-DUL TRAIAN, NR. 86-88 Piatra Neamt NEAMT
MINI   STOP 24 OVIDIUS BLVD.DECEBAL,NR.1 Piatra Neamt NEAMT
MINI   STOP ORION STR MIHAI VITEAZU Piatra Neamt NEAMT
PANEVADA STR.ROMAN MUSTA,NR.24 ROMAN NEAMT
VANESSA STR. UNIRII NR.2 ROMAN NEAMT
EVA   MARKET ROMAN ROMAN Roman NEAMT
KATRADING   TIC-TAC STR MARASESTI NR 90 BIS Bacau BACAU
LACATUSU-OIL   MARASESTI STR.MARASESTI,NR.145 BACAU BACAU
ASTOB   ORIZONT STR MARASESTI NR 112 Bacau BACAU
LACATUSU-OIL   SERBANESTI STR.UNIRII,NR.77 BACAU BACAU
CORIDONA STR.RAZBOIENI,NR.7,BACAU BACAU BACAU
ADECRIS   CATEDRALA STR. LUCRETIU PATRASCANU Bacau BACAU
LUMALEX   2 STR. BELVEDERE, NR.6 ONESTI BACAU
Iqos   Partner Semar Bulevardul Oituz, nr. 20 Onesti BACAU
ALVINCOM   CHIMISTULUI STR. CHIMISTULUI, NR. 4/36 Onesti BACAU
PROSPERITY   SILVER MALL STR. STEFAN CEL MARE NR 275 1 VASLUI VASLUI
KLIMMBER STR.EROILOR,MUN.HUSI,JUD.VASLUI HUSI VASLUI
NON-STOP   LA GEO STR.GENERAL TELEMAN NR.20 HUSI   ,JUD.VASLUI Husi VASLUI
LIVUTA   HALA STR SIRET NR 5 Birlad VASLUI
SERACRIGO STRADA AVRAM IANCU NR 332 Vaslui VASLUI
GELAPROD   PIATA MICA STR.EPUREANU,NR.45,BARLAD,JUD.VASLUI BIRLAD VASLUI
TEHNO   PLUS EXIM B-DUL.INDEPENDENTEI NR.23A Focsani VRANCEA
MELINTEANU   DANIEL II PIATA MOLDOVEI MASA 90 Focsani VRANCEA
UVERTURA   TOBACCO SHOP 2 B-dul Unirii nr. 67 Focsani VRANCEA
BEST   FOOD COSMO STRADA EUROPA NR.9 CORP C SP.11 Stefanestii de Jos ILFOV
TREND   ENERGY BALOTESTI STR. UNIRII NR.109 Balotesti ILFOV
PHARAON   1 SOS. BUCURESTI-TARGOVISTE 136 A   BUFTEA BUFTEA ILFOV
ANOMIS   STAR STR. ISTRIEI, NR. 24-26, SECTOR   3 Bucuresti BUCURESTI
COKY   CENTER BD. UNIRII, NR. 33, SC 2, SECTOR   3 BUCURESTI BUCURESTI
EFKANTI BD. OCTAVIAN GOGA,NR 24 BUCURESTI BUCURESTI
MALDI STR. AMURGULUI NR.34, SP.NR.6,   CENTR. COM. LA STRADA, POPESTI Popesti Leordeni ILFOV
RICOS   STATIE SOS OLTENITEI 126 Popesti Leordeni ILFOV
GRAFRELY STR. BIRUINTEI , POPESTI   LEORDENI Popesti Leordeni ILFOV
AXI   SERBAN VODA CALEA SERBAN VODA NR. 272 Bucuresti BUCURESTI
ERTICO SOS OLTENITEI SECTOR 4 BUCURESTI BUCURESTI
RAMONA   PROD OLTENITEI NR 240 SECT 4 BUCURESTI BUCURESTI
UVERTURA   TABACO SHOP Str Prelungirea Bucuresti, Nr   11, Bl D3, Parter Calarasi CALARASI
SEPA   TRADE STR.FLACARA,NR.5,Bl.16,Sc.2 CALARASI CALARASI
UNION   GEORGE M1 Piata Big Spatiul Comercial Nr   21 Calarasi CALARASI