Introdu data nașterii pentru a confirma că ești un utilizator adult (peste 18 ani), fumător, rezident în România.

CONFIRMĂ

Trebuie să ai peste 18 ani pentru a accesa acest website.

IQOS.RO este un website operat de Philip Morris Trading S.R.L. Poți accesa acest site numai dacă ai peste 18 ani, ești fumător și rezident în România. Aici vei putea afla mai multe despre elementele și caracteristicile produsului IQOS și, de asemenea, vei putea cumpăra sistemul IQOS, componente ale acestuia și TEREA/LEVIA/DELIA/HEETS, pentru a fi utilizate exclusiv cu IQOS. Produsele noastre nu sunt o alternativă la renunțarea la fumat și nu au fost create ca soluție care să faciliteze renunțarea la fumat. IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care creează dependență și este destinat fumătorilor adulți. Vizitează secțiunea ”IMPORTANT” pentru mai multe detalii.

Regulamentul oficial al Campaniei Publicitare

„Oferta TEREA și HEETS – 10 pachete, din același sortiment(TEREA sau HEETS) la preț de 8 pachete”SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitară „Oferta TEREA și HEETS – 10 pachete, din același sortiment (TEREA sau HEETS) la preț de 8 pachete” (numită în cele ce urmează „Campania”), este organizată de Philip Morris Trading S.R.L (numită în prezentul Regulament „Organizatorul”), cu sediul în Otopeni, Str. Horia, Cloşca şi Crişan nr. 83-105, clădirea A, Judeţul Ilfov, România, cu punct de lucru în Bucureşti, Strada Nicolae Filipescu nr. 28, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J23/511/2004, având CIF RO 4888165, cu sprijinul MEDIAPOST HIT MAIL SA, o societate cu răspundere limitată înregistrată conform cu legile din Romania, cu sediul social în Bucuresti, Sector 1, str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr J40/8295/2000, având Cod Unic de Înregistrare RO13351917.
Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menţionate mai jos.
Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe perioada de desfăşurare a Campaniei.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea la cunoştinţa participanţilor a respectivelor modificări printr-o modalitate care să asigure informarea corespunzătoare a acestora.


SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI. PRODUSE PARTICIPANTE.

Campania publicitară este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în magazinului online de pe site-ul iqos.ro („Site-ul").
Organizatorul este proprietarul şi operatorul Site-ului. Organizatorul a încredinţat societăţii Mediapost Hit Mail SA („Mediapost”) dreptul de a comercializa produse în cadrul Site-ului. Când un utilizator comandă produse în cadrul Site-ului, acesta cumpără produse ale Organizatorului de la Mediapost, incluzand produsele participante la Campania din prezentul Regulament.

La Campania publicitară participă toate sortimentele de rezerve din tutun care nu arde din gamele TEREA si HEETS din portofoliul Philip Morris Trading, disponibile pentru comercializare pe teritoriul României (denumite în continuare „Produsele Participante”).


SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va începe pe data de 16 Ianuarie 2024 şi se va derula zilnic până la data de 31 Ianuarie 2024 (inclusiv).

Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la orice considerente faptice de natură a determina participanţii la Campanie să considere continuarea Campaniei ulterior datei de 31 Ianuarie 2024 (inclusiv), cu excepţia cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui Act Adiţional la prezentul Regulament, adus la cunoştinţa participanţilor prin modalităţile prevăzute la Secţiunea 1 de mai sus.


SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

Campania se adresează consumatorilor cu vârsta de peste 18 ani (împliniţi până la data înscrierii lor în cadrul prezentei Campanii), cu cont activ pe website-ul www.iqos.ro și care care acceseaza magazinul online din cadrul Site-ului. www.iqos.ro este un website operat de Philip Morris Trading S.R.L., care poate fi accesat doar de către fumătorii adulți, rezidenți în România.

În înțelesul prezentului regulament, se defineşte ca fiind utilizator cu cont activ pe website-ul www.iqos.ro acel utilizator care întruneşte cumulativ următoarele criterii:

  • A completat formularul de înregistrare a unui cont prin oricare din modalităţile puse la dispoziţie de Organizator;
  • A primit, pe adresa de email completată în cadrul formularului de înregistrare, un e-mail de confirmare a iniţializării contului său;
  • A accesat link-ul din cadrul emailului primit conform detaliilor menţionate anterior şi a finalizat astfel configurarea contului creat;
  • Contul nu a fost ulterior inactivat, blocat sau anonimizat.

Din dorinţa de a nu prejudicia niciun participant care doreşte să participe la prezenta Campanie, Organizatorul îşi rezervă dreptul să poată efectua verificări în ceea ce priveşte corecta participare la Campanie.

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi/sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acestuia.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau au facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECŢIUNEA 5. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE, ACORDARE ŞI LIVRARE A GRATUITĂȚII

Pentru a participa la prezenta Campanie publicitară, Participanţii trebuie să achiziţioneze din cadrul Site-ului seturile dedicate de 10 pachete la pret de 8. Seturile de 10 pachete sunt din acelasi sortiment si fac parte din gamele de rezerve din tutun care nu arde TEREA sau HEETS.

Un participant poate beneficia de maxim 2 (două) oferte, indiferent de gama aleasa (TEREA sau HEETS), pe perioada de desfăşurare a prezentei Campanii. Prezenta Campanie nu se cumulează cu alte oferte/reduceri/discounturi derulate pe Site. Astfel, un participant poate beneficia, pe durata Campaniei, de maximum 2 (două) oferte din gama TEREA si maximum 2 (două) oferte din gama HEETS.

O zi de Campanie publicitară se defineşte astfel: ziua curentă, de la ora 00:00:00, până la ora 23:59:59 (inclusiv).

Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei publicitare după adresa de email aferenta contului înregistrat pe www.iqos.ro.


SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA GRATUITĂŢILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

Fiecare participant care achiziționează oferta în condițiile descrise în Secțiunea 5 de mai sus va plati pretul a 8 pachete pentru seturile dedicate de 10 pachete din gamele de rezerve din tutun care nu arde TEREA sau HEETS.

Rezervele TEREA™ nu trebuie utilizate cu dispozitivele IQOS™ din generațiile anterioare (respectiv IQOS 2.4 Plus, IQOS 3, IQOS 3 Duo și IQOS Original), sau dispozitivele lil din cauza riscului de deteriorare a lamelei. Acestea conțin un element metalic ascuțit.

Organizatorul și partenerul său, Mediapost, nu vor fi ținuți răspunzători pentru orice utilizare neconformă a rezervelor achiziționate în cadrul acestei oferte cu dispozitivele menționate mai sus.


SECŢIUNEA 7. CONDIŢII DE VALIDARE

Pentru ca un participant la această Campanie să fie validat ca şi beneficiar al unei gratuităţi trebuie să fie întrunite cumulativ condiţiile de participare, indicate în Secţiunile 2, 3, 4 şi 5 ale prezentului Regulament.

Utilizatorii care nu respectă termenii şi condiţiile menţionate în prezentul Regulament nu vor putea benefia de oferta care face obiectul prezentei Campanii Publicitare.


SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Campaniei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii publicitare.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu este responsabil pentru situaţiile în care un participant doreşte să participe la prezenta Campanie dar nu se întrunesc cumulativ toate condiţiile de participare prevăzute la secţiunile 2, 3, 4 şi 5 ale prezentului Regulament.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament sau ulterior încheierii Campaniei.


SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate de participanți în cadrul Campaniei vor fi procesate în conformitate cu notificarea privind protecția datelor cu caracter personal a Organizatorului, disponibilă la: Clienților (pmiprivacy.com)


SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua prezenta Campanie.


SECŢIUNEA 11. LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află sediul Organizatorului. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie se primesc în scris, la adresa contact@iqos.ro, de către Organizator până la data de 31 Ianuarie 2024 (inclusiv), data poştei.


Philip Morris Trading SRL